Fonder


Hos Captor utvärderar vi investeringsstrategi separat från genomförandestrategi. Vi tror på strategier som är väldefinierade, repeterbara och som kan utvärderas objektivt. En investeringsstrategi kan formuleras kring en specifik marknadsbeta, en viss riskpremie eller kring ett holistiskt balansräkningsmått. I samtliga fall analyseras dynamiken i investeringsstrategin, dess riskfaktorer och likviditetsberoende noggrant innan genomförandestrategin fastställs. Vi har ingen förutfattad mening om huruvida vi bör använda derivat- eller avistainstrument. Valet faller alltid på de mest lämpliga och effektiva instrumenten som finns tillgängliga och kommer därför att variera över tiden när marknadsförhållanden förändras.

Vår förvaltningsprocess fungerar ypperligt för hållbara investeringar genom att möjliggöra effektiv riskhantering via derivatinstrument i syfte att inte behöva kompromissa med precision uppdragens i riskprofil.

Läs mer om respektive fonds investeringsstrategi nedan


Captor Iris Bond

Captor Iris Bond är en aktivt förvaltad obligationsfond med målsättningen att realisera största möjliga andel av räntemarknadens riskpremie som ligger bortom horisonten för traditionella obligationsfonder.

          Captor Iris Bond          

Captor Dahlia Green Bond

Captor Dahlia Green Bond är en aktivt förvaltad obligationsfond som investerar i hållbara obligationer.

 CAPTOR DAHLIA GREEN BOND  

Captor Scilla Nordic Equity

Captor Scilla Nordic Equity är en aktivt förvaltad fond som placerar i aktier på de nordiska börserna. Fonden bygger på Captors förvaltningsstrategi Scilla. Scilla är en strategi som investerar i bolag vilka erbjuder ett attraktivt förhållande mellan förväntad avkastning och risk jämfört med den nordiska marknadens genomsnitt.

CAPTOR SCILLA NORDIC EQUITY

Captor Scilla Global Equity

Captor Scilla Global Equity är en aktivt förvaltad fond som placerar i aktier på de globala börserna. Fonden bygger på Captors förvaltningsstrategi Scilla. Scilla är en strategi som investerar i bolag vilka erbjuder ett attraktivt förhållande mellan förväntad avkastning och risk jämfört med den globala marknadens genomsnitt.

CAPTOR SCILLA GLOBAL EQUITY

Captor Aster Global Credit

Captor Aster Global Credit är en global företagsobligationsfond. Fonden har ränteexponering i svenska kronor och en global kreditexponering. I positionstagningen undviks valutarisk och ränterisk i utländska valutor. Därmed minimeras kostnader för valutasäkring och gör att fonden passar institutionella placerare med åtaganden i svenska kronor.

Captor Aster Global Credit

Captor Aster Global Credit Short-Term

Captor Aster Global Credit Short-Term är en global företagsobligationsfond. Fonden har låg ränteexponering i svenska kronor och en global kreditexponering inom s.k. investment grade. Den totala positionen kan jämföras med en Floating Rate Note (FRN) fond. 

Captor Aster Global Credit short-term

Captor Aster Global High Yield

Captor Aster Global High Yield är en global företagsobligationsfond. Fonden har ränteexponering i svenska kronor och en global kreditexponering. I positionstagningen undviks valutarisk och ränterisk i utländska valutor.

Captor Aster Global High Yield


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.  De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.