Fonder


Captor Fund Management startade 2016 och är ett av Captor AB helägt bolag med samma värderingar och vision. Idén med CFM är att erbjuda effektiva fonder som väl matchar institutionella förvaltares åtaganden. Bolaget kommer löpande att lansera fonder för att fortsätta bistå investerare att uppnå sina långsiktiga mål.


Captor Iris Bond

Captor Iris Bond är en aktivt förvaltad obligationsfond med målsättningen att realisera största möjliga andel av räntemarknadens riskpremie som ligger bortom horisonten för traditionella obligationsfonder. Iris Ränta använder räntederivat för att upprätthålla positioner mot svenska räntor med lång löptid. Fonden investerar kapitalet i säkerställda bostadsobligationer och obligationer utgivna eller garanterade av stater, kommuner och överstatliga organisationer.

Mer om Captor Iris Bond

Captor Dahlia Green Bond

Captor Dahlia Green Bond är en aktivt förvaltad obligationsfond som investerar i så kallade gröna obligationer. Med en grön obligation avses en obligation eller andra räntebärande finansiella tillgångar där likviden används för att finansiera eller refinansiera projekt som har en positiv miljöpåverkan. Fonden placerar huvudsakligen kapitalet i gröna obligationer men också i obligationer och andra räntebärande finansiella instrument med olika hållbarhetsteman så som social bonds eller sustainability bonds.

Mer om Captor Dahlia Green Bond

Captor Scilla Nordic Equity

Captor Scilla Nordic Equity är en aktivt förvaltad fond som placerar i aktier på de nordiska börserna. Fonden bygger på Captors förvaltningsstrategi Scilla. Scilla är en strategi som investerar i bolag vilka erbjuder ett attraktivt förhållande mellan förväntad avkastning och risk jämfört med den nordiska marknadens genomsnitt. Aktieurvalet sker även utifrån väl valda riktlinjer för likviditet och volatilitet. Fonden är screenad för att säkerställa att fondens innehav följer internationella normer och konventioner. Vidare investerar inte fonden i bolag där mer än 5% av omsättningen kommer från fossila bränslen.

Mer om Captor Scilla Nordic Equity

Captor Scilla Global Equity

Captor Scilla Global Equity är en aktivt förvaltad fond som placerar i aktier på de globala börserna. Fonden bygger på Captors förvaltningsstrategi Scilla. Scilla är en strategi som investerar i bolag vilka erbjuder ett attraktivt förhållande mellan förväntad avkastning och risk jämfört med den globala marknadens genomsnitt. Aktieurvalet sker även utifrån väl valda riktlinjer för likviditet och volatilitet. Fonden är screenad för att säkerställa att fondens innehav följer internationella normer och konventioner. Vidare investerar inte fonden i bolag där mer än 5% av omsättningen kommer från fossila bränslen.

Mer om Captor Scilla Global EquityHistorisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.