Hållbarhet


Ansvarsfulla investeringar

 

På Captor strävar vi efter att upprätthålla ett långsiktigt arbete med ansvarsfulla investeringar inom vår förvaltning. Att investera ansvarsfullt innebär att ta hänsyn till ESG frågor vid investeringsbeslut. Hur vi sedan hanterar dessa frågor kan variera beroende på respektive fond inriktning, tillgångsslag eller kundens investeringsstrategi.

Vårt fokus ligger i att implementera ESG i våra investeringsbeslut på bästa sätt utifrån fondens investeringsstrategi.

Att ta hänsyn till miljöfrågor innebär exempelvis att finansiera projekt som skapar positiva klimateffekter men också genom att exkludera bolag som bryter mot olika normer och konventioner såsom Rio-deklarationen.
Att ta hänsyn till sociala frågor innebär exempelvis att finansiera projekt som har positiva sociala effekter eller exkludera bolag som bryter mot arbetsmiljöfrågor.
Att ta hänsyn till bolagsstyrningsfrågor innebär exempelvis att exkludera bolag som bryter mot OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Som ett steg i arbetet med ansvarsfulla investeringar har Captor skrivit under det FN-stödda initiativet PRI. Genom att skriva under PRI förtydligar Captor sin strävan att kontinuerligt beakta ESG frågor i sina investeringsbeslut, men också bolagets vilja att delta i olika samarbeten och aktiviteter som främjar implementeringen av ESG frågorna i branschen.


Hållbarhetsrisker & Policy för ansvarsfulla investeringar

En hållbarhetsrisk innebär miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser eller förhållanden som, om de förverkligas, skulle kunna ha en negativ inverkan på investeringens värde. Genom att exkludera olika typer av bolag i investeringsbeslutprocessen minskas hållbarhetsriskerna. Captor exkluderar bolag där bolaget identifierat tydliga hållbarhetsrisker, exempelvis bolag som bryter mot klimatrelaterade normer och konventioner. Hållbarhet för Captor innebär att vi tar hänsyn till ESG frågor vid investeringsbeslut.

Captor använder sig av tre olika metoder vid hänsyn av ESG frågor: välja in, välja bort och att påverka. Hur vi sedan hanterar dessa beror på fondens inriktning, tillgångsslag och strategi. Information om hur Captor hanterar hållbarhetsrisker finns i policyn för ansvarsfulla investeringar och hur respektive fond hanterar hållbarhetsrisker finns i informationsbroschyren.

Investeringsbeslut skulle kunna orsaka, bidra till eller vara direkt kopplade till negativa, betydande eller sannolikt betydande konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Captor betraktar de negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som våra investeringsbeslut har. Information om hur Captor identifierar, bedömer och övervakar dessa faktorer finns i policyn för ansvarsfulla investeringar samt nedan i dokumentet “Negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer”

 

Principles for responsible investment

År 2017 skrev Captor under FN-stödda initiativet PRI (Principles for Responsible Investment). PRI är världens ledande förespråkare för ansvarsfulla investeringar. Grunden för arbetet med ansvarsfulla investeringar ligger i sex principer:

1. Vi ska beakta ESG faktorer i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut
2. Vi ska vara aktiva ägare och implementera ESG faktorer i våra riktlinjer och arbete
3. Vi ska verka för större öppenhet gällande ESG frågor i de företag vi placerar i
4. Vi ska arbeta och främja att dessa principer följs i finansbranschen
5. Vi ska samarbeta för att effektivisera implementeringen av principerna
6. Vi ska rapportera om våra aktiviteter och framsteg gällande vårt arbete med att följa principerna

 

Hållbarhetsprofilen

Hållbarhetsprofilen är ett standardiserat informationsblad utvecklat av Swesif och beskriver en fonds inriktning vad gäller ansvarsfulla investeringar. Det är ett verktyg som hjälper fondbolag att förtydliga hållbarhetsperspektivet i fonderna samt skapar jämförbarhet mellan fonder. Genom att ansluta sig till Hållbarhetsprofilen kan Captor på ett enkelt och standardiserat sätt tydliggöra hållbarhetsperspektivet i samtliga fonder.

Hållbarhetsprofilen

 

Swesif

Captor är sedan 2020 medlemmar i Swesif.

Swesif:s syfte är att öka kunskapen om och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar. De långsiktiga målsättningarna innebär bland annat: Att vara ett nätverk och en mötesplats för utbyte av kunskap och erfarenheter, bidra till relevant statistik över hållbara investeringar i Sverige, vara en kanal till det lagstiftande arbetet inom EU samt bidra till den allmänna debatten om hållbara investeringar. Genom att bli medlemmar i Swesif kan vi fortsätta utvecklas inom området för ansvarsfulla investeringar.

             Swesif              Hållbar verksamhet

 

Captors hållbarhetspolicy ligger till grund för hur bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt.

Hållbarhet är och ska alltid vara en integrerad del av bolagets affärsidé och företagskultur. Captors hållbarhetsarbete delas in i tre huvudområden: Ekonomi, Miljö och Samhälle.

Investeringar är en grundläggande del av Captors verksamhet, varför ansvarsfulla investeringar är centralt för hur vi arbetar med hållbarhet. Av denna anledning kompletteras hållbarhetspolicyn med en särskild policy för ansvarsfulla investeringar.

Information om Captors löpande arbete med hållbarhet återfinns bland annat på hemsidan och i årsrapporterna. Årligen upprättas även en hållbarhetsrapport.


Ekonomiskt ansvar

Ekonomiskt ansvar innebär att affärsverksamheten byggs på långsiktigt hållbar grund. Detta i sig innebär bland annat att de finansiella resurserna sköts så att bolagets framtid säkras på bästa sätt och att bolaget lever upp till uppsatta krav. Bolagets medarbetare ska därför följa lagar, bestämmelser och föreskrifter som gäller för verksamheten och alltid uppträda etiskt korrekt.

Miljöansvar

Miljöansvar innebär att bolaget tar hänsyn till hur verksamheten påverkar miljön och naturens resurser. Captor strävar efter att alltid agera hållbart och resurseffektivt vilket innebär att beakta miljöaspekterna internt och i verksamhetens omgivning. I detta innefattas även de miljöaspekter som ligger utanför bolagets direkta verksamhet.

Samhällsansvar

Samhällsansvar innebär att Captor tar sitt ansvar för hur verksamheten påverkar samhället och de personer som samarbetar med bolaget. Inom området för samhällsansvar ingår bland annat att säkerställa att våra anställda och kunder upplever ett rättvist bemötande, samt undvika all form av diskriminering. Captor strävar efter att vara en långsiktigt attraktiv arbetsgivare och samarbetspartner.