Hållbarhet


Captors hållbarhetspolicy ligger till grund för hur bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Hållbarhet är och ska alltid vara en integrerad del av bolagets affärsidé och företagskultur. Captors hållbarhetsarbete delas in i tre huvudområden: Ekonomi, Miljö och Samhälle.

Investeringar är en grundläggande del av Captors verksamhet, varför ansvarsfulla investeringar är centralt för hur vi arbetar med hållbarhet. Av denna anledning kompletteras hållbarhetspolicyn med en särskild policy för ansvarsfulla investeringar. Du kan läsa mer om Captors arbete med ansvarsfulla investeringar här.

Information om Captors löpande arbete med hållbarhet återfinns bland annat på hemsidan och i årsrapporterna. Årligen upprättas även en hållbarhetsrapport.Ekonomiskt ansvar

Ekonomiskt ansvar innebär att affärsverksamheten byggs på långsiktigt hållbar grund. Detta i sig innebär bland annat att de finansiella resurserna sköts så att bolagets framtid säkras på bästa sätt och att bolaget lever upp till uppsatta krav. Bolagets medarbetare ska därför följa lagar, bestämmelser och föreskrifter som gäller för verksamheten och alltid uppträda etiskt korrekt.

Miljöansvar

Miljöansvar innebär att bolaget tar hänsyn till hur verksamheten påverkar miljön och naturens resurser. Captor strävar efter att alltid agera hållbart och resurseffektivt vilket innebär att beakta miljöaspekterna internt och i verksamhetens omgivning. I detta innefattas även de miljöaspekter som ligger utanför bolagets direkta verksamhet.

Samhällsansvar

Samhällsansvar innebär att Captor tar sitt ansvar för hur verksamheten påverkar samhället och de personer som samarbetar med bolaget. Inom området för samhällsansvar ingår bland annat att säkerställa att våra anställda och kunder upplever ett rättvist bemötande, samt undvika all form av diskriminering. Captor strävar efter att vara en långsiktigt attraktiv arbetsgivare och samarbetspartner.