Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Informationen utgör inte investeringsrådgivning och ska inte ses som annat än en redogörelse över fondens handelsaktiviteter och innehav. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.captor.se/fonder.

Tänk dig att du ska flyga till Tokyo på en konferens men det visar sig att du hittar en billig biljett till Los Angeles. Köper du då biljetten till Los Angeles och är lycklig för att du lyckats spara lite kostnader? Vad har det här med kapitalförvaltning att göra? Jo, en observation jag gjort är att många förvaltare fokuserar väldigt hårt på att utvärdera huruvida ett utlagt uppdrag eller en fondinvestering lyckas slå sitt benchmark eller inte och missar helt att fundera på om index överhuvudtaget ligger i linje med förvaltningens övergripande mål.

Det är självklart alltid lättare att utvärdera någon annan än att utvärdera om man själv gjort ett bra jobb som beställare. Jag vill hävda att man bör lägga minst lika mycket fokus på att välja rätt indexering som på att utvärdera om uppdragstagaren gjort ett bra jobb. Essensen inom målstyrd förvaltning är att kunna definiera och helst indexera det sanna underliggande målet för kapitalförvaltningen. De som läst mina artiklar kring ”Relativ portföljteori” och ”Målstyrd förvaltning tjänstepension” är nog bekanta med resonemanget kring att använda den indexerade avkastningen i pensionsåtagandena som mål för totalportföljen.

Ett sådant mål kan sedan brytas ned till olika delmål för exempelvis olika tillgångsslag. Avgörande för framgång blir om vi lyckas definiera delmål i form av indexeringar som faktiskt skapar förutsättningar för måluppfyllelse på den övergripande nivån. Här blir det ofta problem när man väljer att investera i fonder där man endast kan förhålla sig till dess jämförelseindex och därefter fokuserar på att se om förvaltaren slår det index han har valt. Om man med denna ansats jagar billig förvaltning hamnar valet nästan tvångsmässigt på fondförvaltarens bulkprodukt som rabatteras kraftigt men vars val av jämförelseindex sannolikt inte ligger i linje med vare sig förvaltningens delmål eller övergripande mål. Därav min inledande liknelse.

Min uppfattning är att för de flesta finns större vinster att hämta i att definiera sin målsättning och skapa relevanta indexeringar för att därefter beställa ändamålsenlig förvaltning. Jag kan tänka mig att ta en billig biljett till Osaka och därefter tåg till Tokyo men att hamna på fel kontinent har jag svårt att motivera.