Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte investeringsrådgivning och ska inte ses som annat än en redogörelse över fondens handelsaktiviteter och innehav. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.captor.se/fonder.

I oros- (och influensa) tider kan det vara klokt att se över risken i portföljen en extra gång för att minska de negativa effekterna i en vikande marknad. Captors aktiefonder Captor Scilla Nordic Equity och Captor Scilla Global Equity är framtagna i just detta syfte. Fonderna är designande att leverera en avkastning i linje med aktiemarknaden som helhet men till betydligt lägre risk.

Scilla-strategin har utformats för att minska stora värdefall, s.k. draw-downs, i synnerhet i en stressad marknad. Fonderna kan reducera det totala risktagandet i aktieportföljen eller alternativt ge utrymme för och skydda spetsigare investeringar som man önskar behålla i portföljen.

Till skillnad från en traditionell förvaltning fokuserar Scilla strategin på att ha en kontrollerat risktagande mer än att göra enskilda fundamentala bolagsanalyser. Därmed är förvaltningsmetodiken robust och skiftar inte över tiden, vilket genererar en stabil risknivå jämfört med indexförvaltning.

Som tidigare nämnts är Scilla-strategin utformad för att minska stora värdefall så kallade draw-downs. Graferna nedan visar hur Scilla-strategin har utvecklats under de orostider som skett mellan 2007 och 2019.


Vill du veta hur Scilla-strategin passar in i en institutionell portfölj?

Läs mer här