Öka din aktieallokering med Årets Räntefond

Detta material har tagits fram av Captor Fund Management AB enbart i informations- och marknadsföringssyfte och ska inte ensamt användas som investeringsunderlag. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. För råd om placeringar anpassade efter just dina förutsättningar är du välkommen att kontakta rådgivare på Captor.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Iris har genom sin långa duration en högre exponering mot ränteriskpremien än traditionella räntefonder. Ränteriskpremien är den premie en investerare kräver för att binda sitt kapital över längre tid i en obligation med låg eller obefintlig kreditrisk. Ränteriskpremien har historiskt visat sig ha en utmärkt förmåga verka diversifierande mot aktieportföljer. I en fallande aktiemarknad tenderar räntor att falla varvid obligationer och obligationsfonder med mycket låg kreditrisk då stiger.

En ökad exponering mot ränteriskpremien kan sänka den totala portföljrisken och på marginalen ge utrymme för en ökad aktieallokering. Men framförallt ökar möjligheterna till att skapa en portfölj med högre riskjusterad avkastning.

Captor Iris Bond blev årets räntefond 2019 och har fortsatt att övertyga även under 2020. Fonden genererar sin avkastning till övervägande delen från marknadens ränteriskpremie.

Läs mer om hur lång ränteduration skapar en mer effektiv portfölj här