Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Informationen utgör inte investeringsrådgivning och ska inte ses som annat än en redogörelse över fondens handelsaktiviteter och innehav. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.captor.se/fonder.

Månadsrapporter februari

“Det har varit en bred nedgång där samtliga sektorer och länder visat på negativa siffror”

Efter att januari visat en begränsad spridning av Covid-19 viruset främst i Kina har vi under februari månad kunnat följa en mer global spridning vilket påverkat marknaden kraftigt. Räntorna har fortsatt falla betydligt under månaden samtidigt som aktie- och kreditmarknaden var relativt opåverkade fram till sista veckan när virusoron tilltog. Detta har lett till stora globala börsfall samt bredare kreditspreadar.

Captor Dahlia Green Bond

Förutom virusoro i marknaden har även rapportsäsongen gjort att det varit betydligt färre emissioner av gröna obligationer under perioden. Vi deltog dock i två emissioner.

Då fonden Captor Dahlia Green Bond har investment grade fokus och har en duration på cirka 4 år så har räntenedgången kompenserat väl för bredare kreditspreadar och givit en positiv avkastning med 0,4% under månaden. Fonden har haft en positiv avkastning om 1,3% under 2020 (YTD)

Captor Dahlia Green Bond Månadsrapport Februari 2020

Captor Iris Bond

Captors förvaltningschef Daniel Karlgren kommenterar Covid-19:s effekt på de finansiella marknaderna:

”Kortänden i svensk swapkurva har pressats ner under stibor-fixingen vilket indikerar stark tro på räntesänkning. Även långänden är ner kraftigt, svensk 10-årsswap stängde månaden på 0.27%”. Fonden gav en avkastning på 1,8% i februari vilket kan jämföras med fondens jämförelseindex på 1,95%.”

Captor Iris Bond Månadsrapport Februari 2020

Captor Scilla Nordic Equity

Det har varit en bred nedgång där samtliga sektorer och länder visat på negativa siffror skriver William Sjöberg i februaris förvaltarkommentar för Captor Scilla Nordic Equity. Fonden slutade på en nedgång på 6,9%. Bland jämförbara index har fonden placerat sig i mitten.

Captor Scilla Nordic Equity Månadsrapport Februari 2020

Captor Scilla Global Equity

Månaden började starkt där fonden var upp över 4% under en tid men det vände snabbt när oron för coronaviruset spreds i världen.

De sektorer som gått ned mest är industri och råvarubolag. Finansbolag har på grund av sin höga vikt bidragit mest negativt till månadens nedgång. Hälsovård och kraftbolag är de sektorer som gått ned minst under månaden.

Captor Scilla Global Equity Månadsrapport Februari 2020