Legal information


Captor Investment Management AB (”Captor”, organisationsnummer 556970-2243) är ett svenskt värdepappersbolag som har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Captor står under Finansinspektionens tillsyn, som ställer krav på bolaget kring såväl rutiner och ansvarsförsäkringar som erfarenhet och kompetens hos ledning och styrelse.


Våra tillstånd från Finansinspektionen


Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument.

Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag.

Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument.

Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument.

Förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet.

Placering av finansiella instrument utan fast åtagande.

Utföra valutatjänster om dessa har samband med investeringstjänster.

Att registreras som förvaltare av fondandelar.


Integritetspolicy

I pdf:en nedan hittar du information om integritetspolicyn inom Captor.

Integritetspolicy

Ersättningar

I pdf:en nedan hittar du information om ersättningspolicyn inom Captor.

Ersättningar

Kapitaltäckning

I pdf:en nedan hittar du information om Captors kapitaltäckning och likviditet.

Kapitaltäckning

Klagomålshantering

I pdf:en nedan finns information om klagomålshantering Captor. Klagomålsansvarige är Helena Norstedt. Kontaktuppgifter finns på hemsidan under “Våra medarbetare”.

Klagomålshantering

Utbildning och licensiering

Captor strävar efter att styrelsen och VD:n ska uppfylla kraven på tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet. Captor är anslutna till SwedSec som tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med licensieringen är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för branschen. All rådgivande personal på Captor har SwedSec-licens.