Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Informationen utgör inte investeringsrådgivning och ska inte ses som annat än en redogörelse över fondens handelsaktiviteter och innehav. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.captor.se/fonder.

Hur vi har jobbat 2017

Captor har under 2017 utvecklats och fortsatt växa som bolag. 2017 innebar bland annat starten på ett omfattande kommunikations- och hållbarhetsarbete. Nedan presenteras ett antal aktiviteter inom dessa områden.

Under våren arrangerade Captor tillsammans med SPP ett kundseminarium med temat målstyrd förvaltning. Eventet grundade sig i Captors filosofi där framgångsrik förvaltning bygger på tydligt definierade mål. VD Fredrik Edlund presenterade hur gamla beprövade metoder, tillsammans med några enklare perspektivbyten kan ge förvaltare verktygen att enklare följa och förklara en portföljs utveckling relativt definierade mål. Det blev ett lyckat event med många intressanta diskussioner.

Året fortsatte i positiv utveckling då fondbolaget i april fick godkänt att bedriva fondverksamhet, strax därefter lanserades den första fonden Captor Iris Ränta.

Efter sommaren inleddes ett arbete med att publicera en större mängd artiklar och informationsmaterial om bolaget, något som tidigare inte gjort i den omfattningen.  Artiklarna har fått ett positivt mottagande och den ökade publiceringen av material förblir en viktig del av kommunikationsstrategin för Captor under 2018.

Under hösten lanserades andra fonden Captor Scilla Norden. I samband med fondens lansering inledde Captor ett samarbete med GES Investment Service. Fonden tillämpar GES-Screening verktyg för att säkerställa att fondens innehav inte bryter mot internationella normer och konventioner som omfattas av bland annat FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

I november medverkade Captor på kvalitetsmässan i Göteborg som är en mötesplats för ledare och verksamhetsutvecklare i offentlig sektor. Mässan anordnas vartannat år och 2017 var ett år med fokus på digitaliseringen. Mässan var ett passande tillfälle för att visa Captors varumärke, informera och framförallt uppmärksamma problematiken som den offentliga sektorn ställs inför gällande sina pensionsåtaganden.

I december skrev Captor under FN-stödda PRI (Principles for responsible investment). PRI är världens ledande förespråkare för ansvarsfulla investeringar (ESG). Att skriva under PRI är ett steg att höja vår ambitionsnivå inom området för ansvarsfulla investeringar.

Som julklapp valde Captor att skänka pengar till organisationen Hand-in-hand som främjar kvinnligt entreprenörskap. Genom utbildning i entreprenörskap, yrkesträning och tillgång till mikrolån hjälper organisationen framförallt kvinnor att starta små företag. Tack vare den ökade inkomsten kan de då, med egen kraft, förbättra livsvillkoren för sig själva och sina familjer.

Sammanfattningsvis är vi på Captor förväntansfulla på 2018. Vi växer som bolag, fler fonder kommer lanseras och vi välkomnar fler medarbetare till vårt team.