Hur känslig är aktiemarknaden för högre räntor? 

Normalt kan man tolka ökade räntor som ett tecken på att aktiviteten i ekonomin i ökar vilket därmed är positivt för börsen. När börsen istället är driven av centralbankernas extremt expansiva penningpolitik kan det vara på sin plats att fundera på hur känslig börsens värdering är för ränteuppgångar. Tänk dig aktiemarknadens förväntade avkastning som internräntan av börsens samtliga framtida utdelningar i förhållande till nuvarande värdering, klassisk ”Discounted Cashflow” värdering. Man kan då definiera aktiemarknadens riskpremie1 som skillnaden mellan den förväntade avkastningen och, låt oss säga, den tioåriga statsobligationsräntan. När räntor faller ges utrymme för en uppvärdering av aktiemarknaden, utan förändring av aktiemarknadens riskpremie, genom att framtida vinster diskonteras till en lägre ränta. När räntor stiger gäller det omvända, d v s aktiemarknaden behöver falla för att upprätthålla samma riskpremie.  

I en miljö där räntor var högre var kopplingen inte lika stark. Eftersom då vinster längre fram i tiden diskonterades med en hög ränta så fick de inte så stor inverkan på aktiemarknaden jämfört med om diskonteringsräntan är låg. När börsen dessutom estimerar kraftigt ökande vinster blir effekten än större då värdet till stor del beror av förväntat höga framtida vinster. Sammantaget innebär det att i dagens lågräntemiljö är aktiemarknadens värdering väldigt räntekänslig.  

INDEX FÖRVÄNTAD AVKASTNING (IRR) 10 ÅRS STATSOBLIGATION RISKPREMIE KÄNSLIGHET FÖR 1% RÄNTEUPPGÅNG 
OMXS30 6.61% 0.25% 6.36% -27% 
S&P 500 5.96% 1.21% 4.75% -31% 
NASDAQ 100 4.81% 1.21% 3.60% -45% 

I Nasdaq med förväntningar om mycket hög vinsttillväxt i kombination med låg riskpremie är räntekänsligheten väldigt hög.  

I en miljö med stigande räntor till följd av högre inflationsförväntningar i spåren av expansiv penningpolitik är det troligt att aktiemarknaden ganska snabbt tappar fart trots expansiva finanspolitiska stimulanser. I ett scenario med fallande aktiemarknad är det rimligt att tro att ränteuppgången kommer av sig. Inte minst till följd av att centralbanker tenderar att mjukna inför en fallande börs.  

Vi kan definitivt få ränteuppgångar från nuvarande nivå men dessa torde var väldigt begränsade i omfattning så länge centralbanker har grepp om situationen. För att marknaden ska bryta sig ur nuvarande regim krävs att centralbankerna förlorar kontrollen, kanske till följd av höga statsskulder. Men dit är det fortfarande långt kvar. 

Vill ni läsa mer på ämnet så finns här en länk till en artikel om vikten av lång ränteduration vid konstruktionen av en portfölj:

Portföljkonstruktion med Captor Iris Bond

____________________________________________________________________________

  • 1. Vinsttillväxt är modellerad enligt Socitete Generale “Risk Premium in Pictures – New Methodology”, 16 September 2011.