Vi har i tidigare artiklar fokuserat på portföljförvaltning och riskhantering. Vi sammanfattar budskapen och bifogar länkar till respektive artikel. Samtliga är lika relevanta nu som när de skrevs tidigare i år. I mars med artikeln  “Ett missat perspektiv” lyfte vi fram de allt större regulatoriska krafterna som påverkar förväntningarna på långräntor. Vi hävdar att dessa flöden minskar risken för högre långräntor och öppnar upp för lägre långa räntor i tider av marknadsstress. I mars “Ränteuppgångens effekter på tillväxtaktier” diskuterade vi effekterna av högre räntor, på Nasdaq och tillväxtaktier i synnerhet. Högre räntor ställer högre krav på förväntade kassaflöden för bibehållen risk-premie. Fast forward till augusti 2021 så är såväl obligationsmarknaderna som aktiemarknaderna tillbaka upp mot all-time-high. I vår mening så var startskottet till detta sommarrally en omvärdering av inflationsförväntningar i kombination med trycket från ovan nämnda strukturella krafter som ledde till kraftigt sjunkande långräntor under juli månad.  

Krediter  

Efter kreditkraschen i mars 2020 så försökte vi oss på att analysera aktiebeta på företagskrediter “Skattning av aktie- och räntebeta i företagsobligationer” . Våra analyser visade tydligt den mycket stora skillnad mellan IG som hade <10% aktiebeta under den normala perioden 2009-2019 medan aktiebeta för B+ rating med 5 års duration låg >60%. För samma kategorier i perioder av marknadsstress närmar sig aktiebeta 100% för B+ och ligger omkring 15% för IG. Slutsatsen för oss blir att dagens trend med sämre kreditkvalitet och kortare duration står i motsats till en idé om att balansera en aktietung portfölj.   

Vår slutsats nu på samma sätt som tidigare är att lång duration och god kreditkvalitet är ett bra komplement till en aktietung portfölj.   

Likviditet   

Riksbanken och FI gör sitt bästa för att skapa en fungerande kreditmarknad i Sverige – det går sådär tycker vi – bland annat för att förutsättningarna är i princip omöjliga. I “Tvärnit i svensk företagsobligationsmarknad”  lyfter vi fram några av de viktigaste bristerna i den svenska marknaden. Kreditvärdiga stora låntagare söker sig gärna till de större valutorna och stora internationella investerare drar sig för att bli involverade i en lokal kreditmarknad i SEK. Lägg till detta en grupp banker som tycker det är bra som det är. Det vi sett är i alla fall att svenska krediter inte kan ses som likvida innehav vid marknadsstress. Vi har valt att skapa vår globala kreditfond Aster just för ge möjlighet till likvid kreditexponering mot ett stort brett index med bibehållen ränte- och valutarisk i SEK.  

ESG  

Vi skrev förra sommaren om några hållpunkter när man investerar hållbart. “Hållbara investeringar – Så ska du tänka under hösten 2020” . Vi har inte ändrat åsikt; Hållbara innehav är en hygienfaktor. Investera gärna i omställningsbolag – det gör mest nytta. Transparens och uppföljning är viktigt och ett krav på din förvaltare.   

Vi kan se tillbaka på ett starkt första halvår med Sverige som en lysande stjärna – igen. Frågan är hur en robust portfölj ska se ut framöver. Tyvärr så ger “riskfria” tillgångar negativ real avkastning och risktillgångar prisas på historiskt höga nivåer. FOMO kryper in på marginalen hos envar av oss. Ett alltmer vanligt sätt att se på sin portfölj är att det som inte är risktillgångar är likviditet och ska därför förvaltas med minimal risk och med maximal likviditet för att finnas till hands när det blåser. Problemet är att korta placeringar i AAA papper är en dålig affär som drar ned hela portföljens avkastning.   

Vi på Captor är av den traditionella skolan och menar att duration är av vikt för en bra portföljsammansättning. Förvisso är räntor låga men vi fokuserar mer på det faktum att under alla större sättningar på börsen så har såväl korta men framförallt längre räntor fallit p g a lägre ränteförväntningar och – kanske mer viktigt – portföljallokeringar mot säkrare tillgångar. Över tid bidrar även carry och roll till portföljens avkastning.   

Det är svårt att sia om framtiden och det är enklare att fokusera på målet med förvaltningen och riskvilligheten och riskkapaciteten för att nå dit. Gör man det ser man ganska snabbt behovet av längre obligationer i en robust portfölj.  På aktiesidan så kanske man ska fundera på att minska ränterisken och vikta ner tillväxtaktier.