Hållbarhetsrapport 2018

Första året har gått sedan Captor tog ett helhetsgrepp om hållbarhetsarbetet. Det har varit ett utvecklande år som inte bara har gett positiva effekter för verksamheten utan även för kapitalförvaltningen. Under året har vi fått möjligheten att få en bättre idé över vad vi kan – och vill göra i framtiden.

Läs hela Captors hållbarhetsrapport här

 


Ansvarsbegränsning:

Detta material har tagits fram av Captor Investment Management AB enbart i informations- och marknadsföringssyfte och ska inte ensamt användas som investeringsunderlag. Innehållet är inte att beakta som oberoende investeringsanalys i enlighet med 2 kap 2 § 1 st 5 p lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att hela det investerade kapitalet återfås. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. För råd om placeringar eller beskattning anpassade efter just din situation är du välkommen att kontakta rådgivare på Captor.