Detta material har tagits fram av Captor Fund Management AB enbart i informations- och marknadsföringssyfte och ska inte ensamt användas som investeringsunderlag. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. För råd om placeringar anpassade efter just dina förutsättningar är du välkommen att kontakta rådgivare på Captor.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hållbara investeringar – Så ska du tänka under hösten 2020

Funderar du på att utöka din portfölj med fler hållbara fonder, men är osäker på vad du behöver tänka på? Här berättar vi om senaste utvecklingen inom ESG och vad investerare bör fokusera mer (eller mindre) på när det gäller hållbara investeringar.

Att investera hållbart är en hygienfaktor

Hållbara investeringar har vuxit explosionsartat de senaste åren, och idag är det i mångt och mycket en hygienfaktor för investerare att välja sina placeringar med omsorg utifrån ett omfattande hållbarhetsperspektiv.

Att investera hållbart handlar i regel om att exkludera kontroversiella produkter eller tjänster ur sin portfölj. Detta gäller exempelvis tobak, alkoholhaltiga drycker, pornografisk material, spel, vapen och fossila bränslen, men också bolag som bryter mot internationella normer och konventioner såsom FN Global Compact eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Förutom att systematiskt utesluta sektorer eller bolag är det idag många fondbolag som aktivt väljer att göra investeringar baserat på grunderna kring en hållbar verksamhet. Exempel genom att basera investeringarna på bolagens ESG prestationer i respektive sektor.

Omställningsbolag

En annan utveckling som vuxit sig starkare bara det senaste året är intresset för det som kallas ”transitionbolag” (eller omställningsbolag). Uttrycket syftar på ett bolag som befinner sig i en omställning från en högutsläppande verksamhet till en mer hållbar sådan. Denna utveckling syns speciellt på den gröna obligationsmarknaden. Att låta bolag i en omställningsprocess låna pengar för att lyckas genomföra en nödvändig omställning anses dock fortfarande vara en aning kontroversiellt, framförallt med tanke på branschens eller bolagets historiska bakgrund. För bara något år sedan var det helt uteslutet för en hållbar investerare att investera i dessa.

Placeringspolicyn

Som tidigare nämnt är hållbarhet nu mer en hygienfaktor där exkludering av kontroversiella produkter och tjänster länge har varit norm. I och med utvecklingen på den gröna obligationsmarknaden ser vi dock en indikation på ett skifte i branschen där investerare inkluderar omställningsbolag i portföljen. Genom att inkludera omställningsbolag i portföljen kan investerare bidra långsiktigt till ett paradigmskifte inom högutsläppande branscher. Detta kräver dock en anpassning av investerarens placeringspolicy så att den möjliggör för investeraren att följa marknadsutvecklingen. För att tydliggöra sin hållbarhetsståndpunkt är många snabba på att exkludera så mycket som möjligt. Risken är att man som investerare utesluter för mycket och målar in sig i ett hörn som man sedan inte kan ta sig ur. Riktlinjer och rekommendationer kring hållbarhet förändras kontinuerligt och nya inriktningar och trender utvecklas löpande. Därför är det bättre att inte begränsa sig och sin policy för hårt, utan hålla den anpassningsbar till möjliga marknadsförändringar och revidera den oftare. Det är inte bara bolagen som behöver göra en omställning, utan det här handlar även om en omställning i inställningen till hållbar kapitalplacering. En medelväg kan vara att exkludera i aktieplaceringar men inkludera i ränteplaceringar, där den gröna obligationsmarknaden genom öronmärkning av kapital och transparens har banat vägen för omställningsbolag.

Transparens och uppföljning

Alla fondbolag och kapitalförvaltare har sin syn på hållbarhet. Denna syn tydliggörs vanligtvis i en policy för ansvarsfulla investeringar. Här kan du som investerare utläsa hur en förvaltare implementerar hållbarhetsarbetet i kapitalförvaltningen, arbetar med uppföljning och om rapportering.

Transparens är som sagt en grundläggande del i den gröna obligationsmarknaden och det är något vi på Captor vill främja. En av hörnstenarna med gröna obligationer är att den som lånar pengar, utgivaren, återrapporterar årligen till långivarna hur emissionslikviden har allokerats. Captor publicerar I sin tur en årlig grön obligationsrapport som summerar utgivarnas Impact Report (återrapporteringen) och redovisar till vilka av FN:s globala mål de olika projekten kan hänföras.


Grön obligationsrapport 2019

En helt unik sammanställning av de finansierade projekten i fonden Captor Dahlia Green Bond.

Grön obligationsrapport 2019

Tre tips för hållbara investeringsstrategier 2020

Följ marknadsutvecklingen över tid

Långsiktigt sparande har stor potential att göra långsiktig nytta för miljön och klimatet. Utvärdera möjligheterna utöver exkludering av kontroversiella sektorer. Det vill säga att även se över metoden att välja in bolag som gör en viktig omställning för att stå i linje med Parisavtalet.

Se över placeringspolicyn

För att lyckas hålla takten med marknadstrender och utvecklingen inom hållbarhet är det viktigt att aktivt se över sina investeringar och revidera sin placeringspolicy med jämna mellanrum.

För en löpande dialog

Nyttja möjligheten att ha en aktiv dialog med era kapitalförvaltare och fondbolag och diskutera hållbarhet öppet med dem. Ta del av innehaven och rapporter samt utvärdera hållbarhetsarbetet.