En av hörnstenarna med gröna obligationer är att den som lånar pengar, emittenten, skall återrapportera till långivarna hur pengarna används.

Innan upplåningstillfället (emissionen) av gröna obligationer skall man upprätta ett grönt ramverk. I ramverket skall det klart och tydligt framgå vilka projekt man avser att finansiera med den emitterade gröna obligationen.

På fondmarknaden i Sverige kan man läsa hållbarhetsrapporter som fondbolagen sammanställer. Det är en mycket positiv utveckling att fondbolagens hållbarhetsredovisning har ökat i standard och man lägger mycket fokus på att presentera hur man arbetar med ansvarsfulla investeringar i sina fonder.

När det gäller gröna obligationer är det dock ingen av fonderna som sammanställer en rapport om vilka projekt man är med och finansierar, förutom Captor. Vi på Captor är måna om att andelsägare i fonden får ta del av vad de är med och finansierar i om deras placering. Vi är öppna och transparenta med vilka obligationer vi har i fonden och därmed vilka projekt vi är med och finansierar. Av den anledningen sammanställer vi årligen en grön obligationsrapport där vi kortfattat summerar emittenternas återrapportering (impact reports) och redovisar till vilka av FN’s globala klimatmål de olika projekten kan hänföras.


Captor Dahlia Green Bond 2019  Ladda ner - Grön obligationsrapport  en sammanställning av finansierade projekt