Svenska investerare investerar traditionellt i räntor och kreditfonder i svenska kronor. Det görs antingen i svenska obligationsfonder eller i utländska obligationsfonder med valutasäkring. I synnerhet i tider då majoriteten av de svenska obligationerna utgörs av osäkra fastighetskrediter ökar behovet av diversifiering till andra marknader. Det kan vid första anblick vara lockande att vända sig till amerikanska räntor, vilka är mycket högre än den svenska motsvarigheten. Just nu handlar en amerikansk femårig swapränta på 3,70%. Detta kan jämföras med en svensk motsvarande ränta som handlar på ca 2,90%. Om man som svensk investerare vill investera i en amerikansk räntefond i dollar bör man dock valutasäkra sitt fondinnehav, vilket innebär kostnader som äter upp den förväntade avkastningen.  

Ur graferna nedan kan vi tydligt följa hur det över tid ”kostat” pengar att valutaskydda amerikanska tillgångar. Det kostar olika mycket i olika tider och i dagsläget ligger valutasäkring på 2% på 1 års sikt. 

I grafen nedan visas amerikansk femårig swapränta (rosa) samt kostnad för valutasäkring till svenska kronor (grön).  

I grafen nedan visas motsvarande femårig ränta i svenska kronor (till vänster) och avkastningen på valutasäkrad femårig dollarränta (till höger). 

I denna graf illustreras skillnaden i avkastning om man investerar i svensk ränta istället för dollarränta som valutasäkras till svenska kronor.

För närvarande tappar man ca 2% av avkastningen när man valutasäkrar en dollarränta till svenska kronor.  Detta betyder att den amerikanska ränteplaceringen faktiskt har sämre avkastning än den svenska motsvarigheten. I stället för 3,70% (dollarräntan) erhåller man 1,70% vilket är ca 1,20% lägre än den svenska femåriga räntan på 2,90%. 

Så, vad ska en investerare som vill diversifiera från svenska räntor göra?

Captors Aster-strategier erbjuder en lösning 

För att undgå såväl amerikansk ränterisk som valutarisk har vi på Captor lanserat Asterfonderna. Vår övertygelse är att Asterfonderna över tid kommer ge en högre avkastning, bättre likviditet och bättre genomlysning för svenska investerare än traditionella FX hedgade obligationsfonder.  

Aster Global Credit – hög ränte- och kreditrisk i Investment grade  

Aster Global Credit Short Term – låg ränterisk och fem års kreditrisk i Investment grade 

Aster Global High Yield – Fyra års ränterisk och fyra års kreditrisk i High Yield  

Hur gör vi då? Vi använder oss av kreditswappar som utgör index på 125 av de största obligationsemittenterna i Europa respektive USA. Avkastningen från dessa läggs till den avkastning vi får av att köpa svenska AAA bostadsobligationer. Eftersom kreditswappar handlas på en av världens mest likvida marknader och bostadsobligationer utgör de mest likvida obligationerna i Sverige blir Asterfonderna mycket likvida med daglig handel i stora volymer utan påverkan på marknad eller för övriga andelsägare.