Detta material har tagits fram av Captor Fund Management AB enbart i informations- och marknadsföringssyfte och ska inte ensamt användas som investeringsunderlag. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. För råd om placeringar anpassade efter just dina förutsättningar är du välkommen att kontakta rådgivare på Captor.  

Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Fondhandel till NAV är inte alltid rättvist

Rättigheten att handla till NAV i en fond ses ofta som något positivt men är i själva verket nästan alltid negativt för övriga andelsägare. En inlösen eller teckning är alltid förknippad med direkta eller indirekta transaktionskostnader som vanligen belastar kollektivet. I en fond med mycket likvida tillgångar kan detta vara försumbart, men om fonden däremot innehåller illikvida tillgångar eller om vissa investerare gör inlösen eller teckning av marknadspåverkande storlek kan detta innebära stora förluster för kollektivet. En ytterligare aspekt är att en förvaltare av illikvida tillgångar vid större inlösen kan lockas att avyttra de mest likvida tillgångarna först och därmed sätta kvarvarande andelsägare i en sämre sits om mer utflöden följer.

I svenska företagsobligationsfonder har alla dessa problem aktualiserats under de senaste veckorna. NAV-kurserna i fonderna har överhuvudtaget inte speglat till vilken nivå förvaltaren kunnat sälja fondens innehav pro rata vid ett större utflöde. Detta har då inneburit att de som sålt till aktuellt NAV har kommit bättre ut än de borde medan kvarvarande andelsägare har stått för notan.

I en ETF, som handlas via en prisställare eller direkt mellan olika parter över börs, hålls istället kollektivet skyddat från ovan kostnader. En prisställare ger ett pris mot kund som inkluderar både direkta och indirekta kostnader för handel i fondens innehav.

Det finns dock en möjlighet att även i en vanlig fond tillämpa samma principer som i en ETF, d v s att den som vill teckna eller göra inlösen står för kostnaderna medan kollektivet hålls skyddat. Captors samtliga fonder tillämpar denna metod för de institutionella andelsklasserna. De transaktioner som görs i portföljen till följd av teckning eller inlösen värderas till samma kurser till vilket NAV beräknas och dess resultat, såväl positivt som negativt, tillfaller kunden. Förfarandet möjliggör även apport eller leverans av tillgångar vid större transaktioner