Captor Scilla Nordic Equity

Captor Scilla Nordic Equity är en aktivt förvaltad fond som placerar i aktier på de nordiska börserna. Fonden bygger på Captors förvaltningsstrategi Scilla.

Scilla är en strategi som investerar i bolag vilka erbjuder ett attraktivt förhållande mellan förväntad avkastning och risk jämfört med den nordiska marknadens genomsnitt. Aktieurvalet sker även utifrån väl valda riktlinjer för likviditet och volatilitet. Strategin lägger särskild fokus på fondens risk vilket innebär att i en volatil marknad kan fonden hålla en större kassa och applicera en viss hävstång i lugnare marknader. Urvalsmetoden innebär att strategin är exponerad mot ca en tredjedel av den ursprungliga populationen. Med den nordiska populationen av likvida aktier innebär det att fonden innehåller ca 40 bolag.

Förvaltningen är fokuserad på att skapa överavkastning genom ett mer kontrollerat risktagande snarare än via fundamental bolagsanalys. Därmed är fondens förvaltningsmetodik robust och skiftar inte över tiden, vilket borgar för en stabil, och över tid högre riskjusterad avkastning jämfört med indexförvaltning.

Fonden är screenad för att säkerställa att fondens innehav följer internationella normer och konventioner. Vidare investerar inte fonden i bolag där mer än 5% av omsättningen kommer från fossila bränslen.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

TECKNING AV FONDEN

Kontakta oss på 08-701 01 00 eller maila på fonder@captor.se.

Vill du veta mer? Boka ett telefonmöte med en av våra rådgivare här

Fonden går också att köpa på:

          Nordnet         

          Avanza           

Fondmarknaden.se

            SAVR             

           ALPCOT          

RISK OCH AVKASTNING

Indikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Värdet har beräknats med hjälp av historiska data eller simulerade historiska resultat om det inte finns tillräckligt med faktiska historiska data. Värdet kan med tiden både öka och minska.

 


Riskinformation

Captor Scilla Nordic Equity lämpar sig endast för investerare med hemvist i Sverige. Innan fonden köps rekommenderar vi att ta del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.captor.se/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En stor andel av fondens innehav är utgivna i annan valuta än svenska kronor som inte valutasäkras. Därmed innebär en investeringen i fonden valutarisk för andelsägarna. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hållbarhetsprofilen

Läs fondens hållbarhetsprofil här:

Hållbarhetsprofilen Captor Scilla Nordic Equity

Kontaktuppgifter