Captor Scilla Norden

Scilla Norden är en aktivt förvaltad fond som placerar i aktier på de nordiska börserna. Fonden investerar i nordiska bolag som erbjuder ett attraktivt förhållande mellan avkastning och volatilitet jämfört med den nordiska marknadens genomsnitt. Aktieurvalet sker även utifrån väl valda riktlinjer för likviditet och volatilitet. Scilla Norden tillämpar även GES-Screening för att säkerställa att fondens innehav följer internationella normer och konventioner. Vidare investerar inte fonden i bolag där mer än 5 % av omsättningen kommer från fossila bränslen. För inhumana vapen gäller 0%.

Förvaltning lägger särskild vikt på metoder för att reducera fondens volatilitet, vilket sker utifrån ett definierat riskmål. Det här innebär att fonden i en volatil marknad kan hålla en större kassa och applicera en viss hävstång i lugnare marknader.

Till skillnad från en traditionell förvaltning fokuserar Scilla Norden på att ha ett kontrollerat risktagande mer än att göra enskilda fundamentala bolagsanalyser. Därmed är Scilla Nordens förvaltningsmetodik robust och skiftar inte över tiden, vilket genererar en stabil risknivå jämfört med indexförvaltning.

TECKNING AV FONDEN

Kontakta oss på 08-701 01 00 eller maila på fonder@captor.se.

RISK OCH AVKASTNING

Indikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Värdet har beräknats med hjälp av historiska data eller simulerade historiska resultat om det inte finns tillräckligt med faktiska historiska data. Värdet kan med tiden både öka och minska.

 


Riskinformation

Captor Scilla lämpar sig endast för investerare med hemvist i Sverige. Innan fonden köps rekommenderar vi att ta del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.captor.se/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En stor andel av fondens innehav är utgivna i annan valuta än svenska kronor som inte valutasäkras. Därmed innebär en investeringen i fonden valutarisk för andelsägarna. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hållbarhetsprofilen

Läs fondens hållbarhetsprofil här:

Hållbarhetsprofilen Captor Scilla Norden

Kontaktuppgifter