Captor Scilla Global Equity

Captor Scilla Global Equity är en aktivt förvaltad fond som placerar i aktier på de globala börserna. Fonden bygger på Captors förvaltningsstrategi Scilla.

Scilla är en strategi som investerar i bolag vilka erbjuder ett attraktivt förhållande mellan förväntad avkastning och risk jämfört med den globala marknadens genomsnitt. Aktieurvalet sker även utifrån väl valda riktlinjer för likviditet och volatilitet. Strategin lägger särskild fokus på fondens risk vilket innebär att i en volatil marknad kan fonden hålla en större kassa och applicera en viss hävstång i lugnare marknader. Urvalsmetoden innebär att strategin är exponerad mot ca en femtedel av den ursprungliga populationen. Med den globala populationen av likvida aktier innebär det att fonden innehåller ca 300 bolag.

Förvaltningen är fokuserad på att skapa överavkastning genom ett mer kontrollerat risktagande snarare än via fundamental bolagsanalys. Därmed är fondens förvaltningsmetodik robust och skiftar inte över tiden, vilket borgar för en stabil, och över tid högre riskjusterad avkastning jämfört med indexförvaltning.

Fonden är screenad för att säkerställa att fondens innehav följer internationella normer och konventioner.

       Senaste månadsrapporten         

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

TECKNING AV FONDEN

Kontakta oss på 08-701 01 00 eller maila på fonder@captor.se.

Fonden finns tillgänglig för privatpersoner och institutioner via Nordnet, Avanza, SAVR, Swedbank, Fondo och Alpcot. Du kan också kontakta din bank. De flesta depåinstitut är anslutna till MFEX, FundSettle eller Allfunds och på begäran kan fonderna tillhandahållas även om de inte finns öppet marknadsförda hos respektive institut. Klass C har hög minsta teckning varför den som tecknar eller gör inlösen står för exekveringskostnaden vid genomförandet, i syfte att skydda fondens andelsägare. Förfarandet fungerar enligt samma principer som för börshandlade fonder och möjliggör apport av tillgångar vid teckning och omvänt vid inlösen.

Vill du veta mer? Boka ett telefonmöte med en av våra rådgivare här.

RISK OCH AVKASTNING

Indikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Värdet har beräknats med hjälp av historiska data eller simulerade historiska resultat om det inte finns tillräckligt med faktiska historiska data. Värdet kan med tiden både öka och minska.


Riskinformation

Captor Scilla Global Equity lämpar sig endast för investerare med hemvist i Sverige. Innan fonden köps rekommenderar vi att ta del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.captor.se/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En stor andel av fondens innehav är utgivna i annan valuta än svenska kronor som inte valutasäkras. Därmed innebär en investeringen i fonden valutarisk för andelsägarna. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Månadsrapport

Hållbarhetsprofil

Läs fondens hållbarhetsprofil här:

Captor Scilla Global Equity

Kontaktuppgifter