Captor Iris Bond

Captor Iris Bond är en aktivt förvaltad obligationsfond med målsättningen att realisera största möjliga andel av räntemarknadens riskpremie som ligger bortom horisonten för traditionella obligationsfonder.

Fonden använder räntederivat för att upprätthålla positioner mot svenska räntor med lång löptid. Fonden investerar kapitalet i säkerställda bostadsobligationer och obligationer utgivna eller garanterade av stater, kommuner och överstatliga organisationer.
Fonden är specifikt utformad för andelsägare med lång placeringshorisont och som i sin affärsmodell måste generera ett motsvarande riskpremie i sin övergripande förvaltning. Fonden kan därmed också göra det möjligt för andelsägare att allokera mer kapital till aktier.

      Senaste månadsrapporten         

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

TECKNING AV FONDEN

Kontakta oss på 08-701 01 00 eller maila på fonder@captor.se.

Fonden finns tillgänglig för privatpersoner och institutioner via Nordnet, Avanza, SAVR, Swedbank, Fondo och Alpcot. Du kan också kontakta din bank. De flesta depåinstitut är anslutna till MFEX, FundSettle eller Allfunds och på begäran kan fonderna tillhandahållas även om de inte finns öppet marknadsförda hos respektive institut. Klasserna C och D har hög minsta teckning varför den som tecknar eller gör inlösen står för exekveringskostnaden vid genomförandet, i syfte att skydda fondens andelsägare. Förfarandet fungerar enligt samma principer som för börshandlade fonder och möjliggör apport av tillgångar vid teckning och omvänt vid inlösen.

Vill du veta mer? Boka ett telefonmöte med en av våra rådgivare här.

RISK OCH AVKASTNING

Indikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Värdet har beräknats med hjälp av historiska data eller simulerade historiska resultat om det inte finns tillräckligt med faktiska historiska data. Värdet kan med tiden både öka och minska.


Riskinformation

Captor Iris Bond lämpar sig endast för investerare med hemvist i Sverige. Innan fonden köps rekommenderar vi att ta del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.captor.se/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Månadsrapport

Hållbarhetsprofilen

Läs fondens hållbarhetsprofil här:

Hållbarhetsprofilen Captor Iris Bond

Kontaktuppgifter