Captor Dahlia Green Bond

Captor Dahlia Green Bond är en aktivt förvaltad obligationsfond som investerar i så kallade gröna obligationer. Med en grön obligation avses en obligation eller andra räntebärande finansiella tillgångar där likviden används för att finansiera eller refinansiera projekt som har en positiv miljöpåverkan.

Fonden placerar huvudsakligen kapitalet i gröna obligationer men också i obligationer och andra räntebärande finansiella instrument med olika hållbarhetsteman så som social bonds eller sustainability bonds.

Captor Dahlia Green Bond omfattar bland annat projekt inom förnybar energi, energieffektivitet, rena transporter, anpassning till klimatförändringar och gröna byggnader. Projekten som finansieras av gröna obligationer kan beröra mer än en kategori.

Fonden använder derivat för att optimera räntekomponenten med avseende på räntekurva och valuta. Vidare öppnar fonden upp kreditkomponenten mot en global marknad.

Fonden tillämpar även screening för att säkerställa att fondens innehav följer internationella normer och konventioner.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

TECKNING AV FONDEN

Kontakta oss på 08-701 01 00 eller maila på fonder@captor.se.

Vill du veta mer? Boka ett telefonmöte med en av våra rådgivare här

Fonden går också att köpa på:

           Nordnet       

           Avanza         

Fondmarknaden.se

             SAVR             

           ALPCOT           

RISK OCH AVKASTNING

Indikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Värdet har beräknats med hjälp av historiska data eller simulerade historiska resultat om det inte finns tillräckligt med faktiska historiska data. Värdet kan med tiden både öka och minska.

 

 


Riskinformation

Captor Dahlia Green Bond lämpar sig endast för investerare med hemvist i Sverige. Innan fonden köps rekommenderar vi att ta del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.captor.se/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hållbarhetsprofilen

Läs fondens hållbarhetsprofil här:

Hållbarhetsprofilen Captor Dahlia Green Bond

 

Kontaktuppgifter