Captor Aster Global Credit

Captor Aster Global Credit är en global företagsobligationsfond. Fonden har ränteexponering i svenska kronor och en global kreditexponering. I positionstagningen undviks valutarisk och ränterisk i utländska valutor. Därmed minimeras kostnader för valutasäkring och gör att fonden passar institutionella placerare med åtaganden i svenska kronor.

Fonden investerar kapitalet i svenska säkerställda bostadsobligationer i kombination med kreditderivat för att upprätthålla den globala kreditexponeringen, samt räntederivat för positioner i svenska räntor med lång löptid. Fördelen med kreditderivat är att de ger fonden god likviditet och diversifiering. Fonden kan periodvis även investera i företagsobligationer eller obligationer utgivna eller garanterade av stater, kommuner och överstatliga organisationer

Fonden klassificeras som Artikel 8 enligt Disclosureförordningen (SFDR) utifrån en screeningprocess som tillser att innehav bland annat följer internationella standarder och konventioner som UN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt utesluter bolag med omsättning från produkter och tjänster som inte når upp till Captors hållbarhetskriterier. Kreditexponering mot de bolag som inte uppfyller alla kraven nollas genom att fonden tar en motsatt position i kreditderivat för deras andel i fondens position i index-CDS. 

      Senaste månadsrapporten         

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

TECKNING AV FONDEN

Kontakta oss på 08-701 01 00 eller maila på fonder@captor.se.

Fondens andelsklasser finns tillgängliga för privatpersoner och institutioner via välrenommerade svenska banker och värdepappersbolag. De flesta depåinstitut är anslutna till MFEX, FundSettle eller Allfunds och på begäran kan fonderna tillhandahållas även om de inte finns öppet marknadsförda hos respektive institut. Klass C har hög minsta teckning varför den som tecknar eller gör inlösen står för exekveringskostnaden vid genomförandet, i syfte att skydda fondens andelsägare. Förfarandet fungerar enligt samma principer som för börshandlade fonder och möjliggör apport av tillgångar vid teckning och omvänt vid inlösen.

Vill du veta mer? Boka ett telefonmöte med en av våra rådgivare här.

RISK OCH AVKASTNING

Indikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Värdet har beräknats med hjälp av historiska data eller simulerade historiska resultat om det inte finns tillräckligt med faktiska historiska data. Värdet kan med tiden både öka och minska.


Riskinformation

Captor Aster Global Credit lämpar sig endast för investerare med hemvist i Sverige. Innan fonden köps rekommenderar vi att ta del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.captor.se/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hållbarhetsprofilen

Läs fondens Hållbarhetsprofil här:

Hållbarhetsprofil Captor Aster Global Credit 

Kontaktuppgifter