Captor Aster Global Credit

Captor Aster Global Credit är en global företagsobligationsfond. Fonden har ränteexponering i svenska kronor och en global kreditexponering. I positionstagningen undviks valutarisk och ränterisk i utländska valutor. Därmed minimeras kostnader för valutasäkring och gör att fonden passar institutionella placerare med åtaganden i svenska kronor.

Fonden investerar kapitalet i svenska säkerställda bostadsobligationer i kombination med kreditderivat för att upprätthålla den globala kreditexponeringen, samt räntederivat för positioner i svenska räntor med lång löptid. Fördelen med kreditderivat är att de ger fonden god likvididitet och diversifiering. Fonden kan periodvis även investera i företagsobligationer eller obligationer utgivna eller garanterade av stater, kommuner och överstatliga organisationer

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

TECKNING AV FONDEN

Kontakta oss på 08-701 01 00 eller maila på fonder@captor.se.

Vill du veta mer? Boka ett telefonmöte med en av våra rådgivare här

RISK OCH AVKASTNING

Indikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Värdet har beräknats med hjälp av historiska data eller simulerade historiska resultat om det inte finns tillräckligt med faktiska historiska data. Värdet kan med tiden både öka och minska.


Riskinformation

Captor Aster Global Credit lämpar sig endast för investerare med hemvist i Sverige. Innan fonden köps rekommenderar vi att ta del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.captor.se/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hållbarhetsprofilen

Läs fondens Hållbarhetsprofil här:

Hållbarhetsprofil Captor Aster Global Credit 

Kontaktuppgifter