Detta material har tagits fram av Captor Fund Management AB enbart i informations- och marknadsföringssyfte och ska inte ensamt användas som investeringsunderlag. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. För råd om placeringar anpassade efter just dina förutsättningar är du välkommen att kontakta rådgivare på Captor.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Som hållbarhetsansvarig på Captor ansvarar jag för att utveckla och kontinuerligt arbeta med vårt arbete inom ansvarsfulla investeringar. Captor har länge arbetat med ett tydligt huvudfokus kring hållbarhetsarbete, något som är helt integrerat i bolagets förvaltningsmodell.

Ansvarsfulla investeringar med siktet på omställning, sociala projekt och minskade utsläpp är faktorer som påverkar investeringarna, och med gröna obligationer gör man investeringar som gör skillnad. En grön obligation är en obligationsinstrument där likviden uteslutande används för att finansiera gröna projekt.

I vår gröna obligationsfond ansvarar jag för vilka obligationer bolaget väljer att investera i och ser till att innehaven uppnår de hållbarhetskrav som är uppsatta.

Det innebär att jag inför en investering alltid granskar det nya ramverket, vad det är för gröna projekt som skall finansieras, och att det finns en extern granskning. När jag har gjort den bedömningen så är det upp till portföljförvaltarna att avgöra om obligationen är intressant för fonden utifrån ett kredit- och ränteperspektiv. I fonden är det väldigt tydligt att hållbarhet kommer först.

Intresset stort – framförallt för omställningar

Den del som under senaste åren fått ökat fokus i den gröna obligationsmarknaden är omställningen i högutsläppande sektorer.

Just det ökade fokuset på industrier och omställningsbolag är den utveckling jag finner mest intressant. Uttrycket omställningsbolag syftar på ett bolag som befinner sig i en omställning från ett högutsläppande bolag till ett mer hållbart sådant. De befinner sig i ett kretslopp där marknaden, investeringar och beslutsfattare måste samarbeta för att skapa de förutsättningar som krävs för en effektiv omställning.

Skapar möjlighet för förändring

Gröna obligationer har flera fördelar. En av de stora fördelarna är möjligheten att påverka företag i rätt riktning. Tillskillnad från vanliga obligationer så presenterar bolagen vilka projektkategorier man planerar allokera kapitalet samt hur dessa kopplas till verksamhetens övergripande hållbarhetsmål eller exempelvis de 17 globala målen.

På grund av den gröna obligationsmarknadens transparens så öppnas också en helt annan möjlighet för oss att ha dialog med bolagen, vilket är en möjlighet vi nyttjar till fullo.

Sett till hur snabb utvecklingen varit de två senaste åren så är jag övertygad om att vi kommer att se en fortsatt utveckling. Det är positivt att vi har fått ett hållbarhetsskifte på marknaden som ser potentialen i att använda gröna obligationer och dess transparens för en tydlig omställning. I dag kan vi se många företag som måste växla upp för att överleva på en ny marknad, genom att investera i gröna obligationer kan vi se till att göra en skillnad för att skapa en mer hållbar framtid.

Vill du läsa mer om Captors gröna förvaltning så kan du följa länken nedan: