Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Informationen utgör inte investeringsrådgivning och ska inte ses som annat än en redogörelse över fondens handelsaktiviteter och innehav. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.captor.se/fonder.

Effektiv hållbar förvaltning

Förra veckan anordnade Captor ett event om Effektiv hållbar förvaltningen. Under en förmiddag på Berns fick vi lyssna på hur fyra olika aktörer implementerar hållbarhetsperspektivet i respektive roll. Målet var att ge ett så brett perspektiv så möjligt över de olika tillvägagångssätten som finns tillgängliga.

Enligt AP7 finns det inte några finansiella skäl att inte investera hållbart och ansvarsfullt. Richard Gröttheim VD för Sjunde AP fonden berättar hur de istället ägnar sig åt frågan för hur de kan på bästa sätt bidra till en hållbar utveckling. Han menar att AP7 gör skillnad inom tre roller: som pådrivare, möjliggörare och kunskapsspridare. Som pådrivare arbetar de bland annat med röstning, genom dialog med bolagen, svartlistning och i förekommande fall juridiska processer.

”Som möjliggörare handlar det om att vi identifierar vissa områden där vårt kapital kan bidra till en positiv utveckling ur hållbarhetssynpunkt. Framförallt finns det ett exempel som vi har arbetat med i drygt 10 år, nämligen att investera i Clean Tech. Vi har en del av portföljen investerat i private equity, alltså onoterade bolag. Vi identifierade kring 2007 att det finns en slags systematik som gör att vi på lång sikt tror att dessa bolag bidrar till hållbara lösningar och att dessa kommer ha en bättre avkastning över långa tidsperioder”

Därefter fick vi lyssna på Elin Bergman. Hon är bland annat ansvarig för företagssamarbeten på WWF men arbetar också tillsammans med Sveriges största nätverk för cirkulär ekonomi, Cradlenet.

Elin berättar närmare om en av WWF:s hållbarhetsstrategier. Hon menar att även i en sån stor organisation som WWF, med ett sånt starkt och välkänt namn med ungefär 6000 anställda och 6 miljoner supportrar så kan de ändå inte nå alla människor hur högt de än skriker. Därför har de som strategi att samarbeta tillsammans med de största globala företagen. Dels för att pusha dem i rätt hållbar riktning, men också för att möjliggöra kommunikation genom företaget och till deras kunder om varför hållbarhetsarbetet är så viktigt. Vidare berättar Elin om ämnet cirkulär ekonomi som i grunden handlar om att resurser ska återskapas eller återanvändas med så högt värde som möjligt under så lång tid som möjligt.

”…för nästan 90 % av det vi bränner är egentligen resurser som vi skulle kunna använda på ett helt annat sätt än vad vi gör idag”

Därefter presenterade Captors egen förvaltningschef Daniel Karlgren hur Captor skapar avkastning i en något ineffektiv grön obligationsmarknad. Han nämnde bland annat den höga efterfrågan som inte matchar utbudet på marknaden, vilket har skapat en nästan obefintlig sekundärmarknad. Vidare så är stor del av emittenterna idag fastighetsbolag, vilket inte är en nackdel i sig, nackdelen är ju att ingen annan emitterar vilket gör det svårt att sprida sina risker i den gröna förvaltningen.

”Vi försöker effektivisera den här ganska ineffektiva marknaden genom att separera de olika riskfaktorerna från varandra. Det gröna i förvaltningen består av kreditelementet, medan varken ränta eller valuta kan sägas ha någon färg. Vi använder olika former av derivat för att optimera förvaltning med avseende på räntebindning och valutariskhantering.”

Captors förvaltningsmetodik av det gröna obligationsmandatet har som förväntat visat sig vara effektivt och Captor kommer därför efter sommaren lansera en grön obligationsfond med samma framgångsrika strategi.

Sist men inte minst presenterade Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan om hur hållbarhet och lönsamhet går ihop. Hon berättar närmare hur Vasakronan har effektiviserat sitt hållbarhetsarbete inom verksamheten på flera nivåer genom att sätta ambitiösa hållbarhetsmål.  Hon lyfter även vikten av att samarbeta med kunder och leverantörer för att nå dessa mål och därmed påverka lönsamheten.

”Vi tycker att vi tydligt kan bevisa att bedriva verksamheten på ett hållbart sätt både ger väsentligt minskad risk och därmed en ökad lönsamhet”

 

Nedan finner du samtliga presentationer:

Cirkulär ekonomi Berns Elin Bergman 2018-04-26

Effektiv Hållbar Förvaltning

RG Captor konferens Effektiv hållbar förvaltning 26 april 2018

Vasakronan Kundevent Captor