Effekt av förändringar i FTA värdering till följd av IORP2 och FFFS 2019:21

I samband med förändringar i modellen för diskontering av garantiåtaganden är det intressant att notera solvensen initialt stärks då skuldens värde minskar till följd av att avdraget från swapräntor minskas från 35 bp till 15 bp. UFR kommer ligga kvar på 4,2% under de första två åren för att linjärt konvergera till 3,6%till 2026vilket återigen värderar upp garantiåtaganden. För en genomsnittlig FTA får man sammantaget en initial solvensförstärkning som därefter försämras när UFR sänks. Detta är värt att beakta vad gäller risktagande såväl som avseende hantering av återbäring. Om två år när UFR börjar sjunka får man ett tufft avkastningsmål om man vill hålla konstant solvens eftersom man behöver generera avkastning som både täcker löpande UFR såväl som en ”amortering”.

Länk till FFFS 2019:21