Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Informationen utgör inte investeringsrådgivning och ska inte ses som annat än en redogörelse över fondens handelsaktiviteter och innehav. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.captor.se/fonder.

Exekvering, strategi & administration

I den här artikeln beskrivs i korthet Captors metoder och tillvägagångssätt för valutaförvaltning. Valutaförvaltning beskrivs här som riskhanteringen av en portfölj som har valutarisk. Även om fokus är på valutahedgning så kan samma koncept också appliceras inom andra sammanhang. Jag kommer gå igenom exekvering, strategi och slutligen administration.

Exekvering

Valutamarknaden är världens mest likvida marknad. Varje dag omsätts det enbart i svenska kronor 160 miljarder (spot transaktioner) (Januari 2017). Inkluderas derivat (bland annat outrights, swaps och optioner) går siffran upp till cirka 480 miljarder. Vilket kan jämföras med den svenska börsen som omsätter cirka 17 miljarder (Genomsnittlig daglig omsättning OMX Stockholm All-Share Index (SAX Index, 344 aktier) 6 månader, källa: Bloomberg) Den höga omsättningen på valutamarknaden innebär att möjligheten till effektiv exekvering bör vara god. Det finns ett stort värde i att välja att handla via s.k. multilaterala plattformar, i vilken flera banker får konkurrera om affären med följden att löpande transaktionskostnader minimeras.

Strategi

För att riskhantera en portfölj av utländska tillgångar är det vanligt att terminskontrakt (outrights/FX swaps) används som hedgeinstrument. Outrights innebär att ett valutapar köps/säljs i framtiden. FX swaps kan definieras som en kombination av två outrights där den ena är kort och andra lång. De är också åt motsatt håll för köp/sälj. FX swaps används för att ”rulla” en hedge medan outrights för att utöka eller minska en hedge.

Beslutet för hur mycket valutarisk som ska hedgas, d.v.s. hedgegraden, görs vanligtvis genom en kombination av riskanalys och synen på en valutas riktning. Förutom valet av hedgegrad finns också valet kring löptid på termin samt rullfrekvens.

Varje enskild termin prissätts individuellt av marknaden. Terminspriset för ett valutapar kan brytas ned till följande tre komponenter: ränta för valuta 1, ränta för valuta 2 och en residualränta kallad ”basis”. Det faktiska terminspriset bestäms av utbud och efterfrågan vilket ger upphov till basis.

Basis varierar för varje löptid och ger en riktlinje för hur skevt ett terminspris är. Den utgör sedan främsta underlaget till beslut av löptid tillsammans med likviditet. En gynnsam basis samt likvid löptid är att föredra.

Rullfrekvens handlar om hur ofta kontraktet rullas. Här är det en avvägning mellan nyttan av att rulla mot transaktionskostnader. Det går att vänta tills kontraktet förfaller eller förnya det oftare än så. Eftersom handel vanligtvis sker manuellt så innebär en mer frekvent rullning högre operativa risker. Det går även att anta att ju oftare ett kontrakt rullas desto högre transaktionskostnader innebär det.

För att utvärdera valutaförvaltningen bör ett benchmark finnas för varje valuta. Benchmark kan vara utformat så att det representerar ett genomsnitt av möjliga hedgeinstrument. Exempelvis skulle det kunna vara genomsnittet av terminshedge med löptid 1 månad, 2 månader osv. upp till 6 månader med daglig rullfrekvens. Vilket gör det möjligt att urskilja hur god exekveringen är, valet av löptid samt rullfrekvens.

Administration 

Målet med administrationen är att göra den så effektiv och automatiserad som möjligt. En minskning av manuella moment medför lägre direkta kostnader samt operationella risker. Om handel är uppsatt på en plattform som stöder god kommunikation med externa system blir det enkelt att ett flöde där avslut automatiskt bokas i portföljsystem. Gällande säkerhetshantering finns idag en variation av priseffektiva aktörer och system tillgängliga.

Handel med valutaderivat (outrights, FX swaps) sker vanligtvis under ISDA/CSA dokumentation. Det är viktigt att göra dokumentationen enhetlig över motparter samt så enkel som möjligt. Enkelheten avser exempelvis att enbart ha en valuta som möjlig säkerhet och att inte tillåta tillgångar. Detta möjliggör jämförelse av pris från olika motparter samt möjligheten till teoretisk prissättning med enklare modeller.

Avräkningsprocessen bör vara automatiserad. Genom att använda banker finns möjligheten till SWIFT-protokoll som gör avräkningsprocessen utan manuella moment. Vilket gör det enkelt för en aktör att utnyttja bankernas infrastruktur i detta syfte. Värt att notera gällande avräkning av valutahedgar är att beloppen kan bli relativt stora. Exempelvis om en portfölj motsvarande 500 miljoner SEK valutahedgas, vid varje rull så ska två belopp mötas motsvarande detta belopp. Det innebär att om en av dessa transaktioner inte settlas så blir det en obalans i två valutor motsvarande hela portföljens värde.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det går att göra stora besparingar utan att fokusera på att endast optimera hedgegraden. För det första att få tillgång till den inre multilaterala valutamarknaden, och för det andra undvika att valutahedga där det är som dyrast i löptid. Genom att göra detta och sedan sätta upp moderna administrativa rutiner skapar ett stort mervärde. Vid ett förvaltningsuppdrag hos Captor hanteras helheten och exekvering sker löpande efter kundens angivna hedgegrad.

Vill du veta mer om Captors förvaltning?

Kontakta oss på: info@captor.se eller på 08-701 01 00