Captors hållbarhetsarbete

Captor har under våren tagit fram en hållbarhetspolicy för att tydliggöra bolagets hållbarhetsarbete. Hållbarhet är och ska alltid vara en integrerad del av Captors affärsidé och företagskultur.

”Som ett nystartat bolag är det också nödvändigt att vara ödmjuk inför uppgiften. För oss är det viktigt att hållbarhetsarbetet växer i takt med bolagets utveckling så det implementeras så effektivt som möjligt” säger Sanna Petersson, hållbarhetsansvarig på Captor.

Hållbarhet är av sin natur ett svårdefinierat men flexibelt begrepp, det sistnämnda är mer dess styrka. På grund av detta är det bra att redogöra och vara tydliga med hur man arbetar.

Captors hållbarhetspolicy består av tre huvudområden: Ekonomiskt ansvar, miljöansvar och samhällsansvar. Ekonomiskt ansvar innebär att verksamheten byggs på en långsiktigt hållbar grund. Miljöansvar innebär att verksamheten tar hänsyn till hur verksamheten påverkar miljön och naturens resurser. Samhällsansvar innebär att Captor tar ett ansvar för hur bolaget påverkar samhället och de personer som samarbetar med bolaget. Inom samtliga huvudområden ges ett antal exempel på hur bolaget arbetar med respektive område.

Tidigare har Captor inte gjort någon årlig hållbarhetsrapportering så det kommer vara till stor hjälp nästa år när arbetet ska utvärderas och förbättras.

”I början av 2018 skrev Captor även under det FN-stödda initiativet PRI vilket innebär att i början av 2019 kommer vi sammanställa hur vi under året arbetat med ansvarsfulla investeringar. Tillsammans kommer PRI rapporten och Captors hållbarhetsrapport ge ett omfattande helhetsperspektiv över vårt arbete inom området” menar Sanna.

Information om Captors löpande arbete med hållbarhet återfinns bland annat på hemsidan och i årsrapporterna.

Hållbarhetspolicy

 


Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Captor Investment Management AB. De som tagit fram innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Norden. Syftet är att ge en allmän information om Captor Investment Management AB och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan båda öka och minska och det är inte säkert att hela det investerade kapitalet återfås.