Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Informationen utgör inte investeringsrådgivning och ska inte ses som annat än en redogörelse över fondens handelsaktiviteter och innehav. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.captor.se/fonder.

Captors hållbarhetsarbete

Captor har under våren tagit fram en hållbarhetspolicy för att tydliggöra bolagets hållbarhetsarbete. Hållbarhet är och ska alltid vara en integrerad del av Captors affärsidé och företagskultur.

”Som ett nystartat bolag är det också nödvändigt att vara ödmjuk inför uppgiften. För oss är det viktigt att hållbarhetsarbetet växer i takt med bolagets utveckling så det implementeras så effektivt som möjligt” säger Sanna Petersson, hållbarhetsansvarig på Captor.

Hållbarhet är av sin natur ett svårdefinierat men flexibelt begrepp, det sistnämnda är mer dess styrka. På grund av detta är det bra att redogöra och vara tydliga med hur man arbetar.

Captors hållbarhetspolicy består av tre huvudområden: Ekonomiskt ansvar, miljöansvar och samhällsansvar. Ekonomiskt ansvar innebär att verksamheten byggs på en långsiktigt hållbar grund. Miljöansvar innebär att verksamheten tar hänsyn till hur verksamheten påverkar miljön och naturens resurser. Samhällsansvar innebär att Captor tar ett ansvar för hur bolaget påverkar samhället och de personer som samarbetar med bolaget. Inom samtliga huvudområden ges ett antal exempel på hur bolaget arbetar med respektive område.

Tidigare har Captor inte gjort någon årlig hållbarhetsrapportering så det kommer vara till stor hjälp nästa år när arbetet ska utvärderas och förbättras.

”I början av 2018 skrev Captor även under det FN-stödda initiativet PRI vilket innebär att i början av 2019 kommer vi sammanställa hur vi under året arbetat med ansvarsfulla investeringar. Tillsammans kommer PRI rapporten och Captors hållbarhetsrapport ge ett omfattande helhetsperspektiv över vårt arbete inom området” menar Sanna.

Information om Captors löpande arbete med hållbarhet återfinns bland annat på hemsidan och i årsrapporterna.

Hållbarhetspolicy