Detta material har tagits fram av Captor Fund Management AB enbart i informations- och marknadsföringssyfte och ska inte ensamt användas som investeringsunderlag. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. För råd om placeringar anpassade efter just dina förutsättningar är du välkommen att kontakta rådgivare på Captor.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Captor förvaltar sedan maj 2016 ett grönt obligationsmandat, mandadet övergick i juli 2018 till fonden Dahlia Green Bond.

Utbudet och utformningen av den gröna obligationsmarknaden skapar, i jämförelse, till hela företagsobligationsmarknaden, vissa utmaningar för förvaltare av gröna obligationer. Det försöker vi tackla i vår förvaltning genom att:

 Diversifiera genom att öppna upp mot euromarknaden

I Dahlia Green Bond arbetar vi ständigt med att bredda diversifieringen i portföljen. Genom att inte enbart begränsa oss till SEK obligationer utan även köpa obligationer i andra valutor (i dagsläget ca 40% av fondens innehav) möjliggör vi ökad diversifiering i fonden. Det innebär även att vi kan tillåta oss att vara mer selektiva i vilka projekt vi vill finansiera och inte tvingas investera till följd av bristande utbud.

✓ Minska exponeringen mot fastigheter

Om man bortser från gröna emissioner från regioner och kommuner, så består den svenska gröna obligationsmarknaden av ca 75% fastighetsbolag. Detta gör att hela svenska marknaden för företagsobligationer får en betydande exponering mot fastighetssektorn i jämförelse med euromarknaden. Eftersom fastighetssektorn är kapitalintensiv och räntekänslig så tenderar den att påverkas i högre grad när vi ser oro och stress i marknaden, vilket i sin tur kan leda till högre kreditspreadar och en försämrad likviditet. Detta är också precis vad vi kunnat observera nu under den pågående pandemin.

I fonden har vi betydligt mindre exponering mot fastigheter, ca 25%, än vad den svenska gröna obligationsmarknaden har, ca 50% (eller hela 75% om vi exkluderar kommuner och regioner).

✓ Inkludera omställningsbolag

För att nå 1,5-graders målet är det viktigt att det sker en omfattande hållbar omställning av samhället. Det krävs innovativa lösningar över samtliga sektorer, speciellt i de verksamheter som i nuvarande läge inte är i linje 1,5-graders målet. I Captor Dahlia Green Bond ser vi fördelarna med att finansiera projekt som bidrar till att företag med koppling till fossil verksamhet gör en omställning till en mer hållbar verksamhet. Detta innebär ökad exponering mot sektorer som infrastruktur/samhällsservice och industri. Captor Dahlia Green Bond har en större andel infrastruktur/samhällsservice, ca 12% jämfört med ca 1,9% i den svenska gröna obligationsmarknaden på ca 1,89%.

Captor Dahlia Green Bond

Fonden har sedan start 2018 avkastat årsvis 1,90%, klart högre än Investment Grade index (1,03%). Grafen visar även fondens avkastning i relation till andra gröna obligationsfonder i Sverige (snitt 1,28%) Fondens resultat beror på en kombination av längre duration samt att förvaltarna väljer bort att köpa obligationer med mycket låg avkastning. Ett exempel på obligation som valdes bort är Sveriges gröna statsobligation som avkastade 0.09%.

Portföljkonstruktionen i Dahlia Green Bond

Grafen visar sektorfördelningen i fonden. Exponeringen till fastighetssektorn är ca 26%. För den svenska marknaden är motsvarande siffra ca 50% och för gröna obligationer nästan 70%.

Fonden investerar i obligationer utgivna av företag med minimum BBB- rating dvs. Investment Grade rating. Detta utesluter inte att företag kan få problem och priset på obligationen kan falla.

Räntedurationen på fonden är ca 4 år i nuläget. Förvaltarna strävar efter en optimal ränteduration.

Grafen till höger visar vilka olika finansiella instrument som har bidrag till fondens avkastning. Fonden har skapat +4.88% avkastning sedan start juli 2018

Vill du veta mer om hur det går att effektivisera grön obligationsförvaltning, läs artikeln nedan