Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Våren 2017 lanserade Captor sin första räntefond, Captor Iris Ränta. Fonden som är en aktivt förvaltad svensk räntefond, har sedan lanseringen nu passerat 2 miljarder i förvaltat kapital.

Förvaltningen nyttjar Captors teknologiplattform för att kunna ta positioner med bättre riskjusterad avkastning än traditionella räntefonder, vilket gör fonden unik på den svenska marknaden. Fondens positionstagning ger även en optimerad relation mellan avkastning och kapitalkrav för andelsägare som står under Solvens 2 och IORP 1, snart 2.

Daniel Karlgren, förvaltningschef på Captor Investment Management berättar närmare:

”Genom att utnyttja räntederivat för att fördela fondens ränterisk över hela räntekurvan uppnår vi en högre förräntningstakt än andra fonder”

”Vi såg ett tomrum på marknaden för den här typen av produkt och investeringsgrupp. Därför är vi väldigt glada över det positiva mottagandet bland våra intressenter. Det stora inflödet i fonden är ett starkt bevis på detta.” säger Anders Bruzelius, VD på Captor Fund Management.