Våren 2017 lanserade Captor sin första räntefond, Captor Iris Ränta. Fonden som är en aktivt förvaltad svensk räntefond, har sedan lanseringen nu passerat 2 miljarder i förvaltat kapital.

Förvaltningen nyttjar Captors teknologiplattform för att kunna ta positioner med bättre riskjusterad avkastning än traditionella räntefonder, vilket gör fonden unik på den svenska marknaden. Fondens positionstagning ger även en optimerad relation mellan avkastning och kapitalkrav för andelsägare som står under Solvens 2 och IORP 1, snart 2.

Daniel Karlgren, förvaltningschef på Captor Investment Management berättar närmare:

”Genom att utnyttja räntederivat för att fördela fondens ränterisk över hela räntekurvan uppnår vi en högre förräntningstakt än andra fonder”

”Vi såg ett tomrum på marknaden för den här typen av produkt och investeringsgrupp. Därför är vi väldigt glada över det positiva mottagandet bland våra intressenter. Det stora inflödet i fonden är ett starkt bevis på detta.” säger Anders Bruzelius, VD på Captor Fund Management.

 


Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Captor Investment Management AB. De som tagit fram innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Norden. Syftet är att ge en allmän information om Captor Investment Management AB och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan båda öka och minska och det är inte säkert att hela det investerade kapitalet återfås.