Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet

Captor Iris Bond blir UCITS-fond

Den 1 juni blir Captors räntefond Captor Iris Bond en UCITS-fond.


Captor Iris Bond är en aktivt förvaltad obligationsfond. Fonden investerar kapitalet i säkerställda bostadsobligationer och obligationer utgivna eller garanterade av stater, kommuner och överstatliga organisationer. Fonden använder räntederivat för att upprätthålla positioner mot svenska räntor med lång löptid.

Fondbolaget har erhållit tillstånd från Finansinspektionen att genomföra förändringar i fondbestämmelserna för fonden. De undantag från lag (2004:46) om värdepappersfonder (”LVF”) som gjort fonden till en specialfond tas bort. Fonden kommer i framtiden följa de emittentbegränsningar och utlåningsmöjligheter som uppställs i LVF, och därmed vara en värdepappersfond. Det har tillkommit emittenter av säkerställda obligationer på marknaden vilket möjliggör minskad koncentrationsrisk i fonden. Fonden kan därför behålla målsättningen och samtidigt uppfylla kraven för att vara en UCITS-fond.

Bolaget har utvärderat möjligheterna och effekterna av att ändra fonden för att följa UCITS-regelverket och kommit fram till att befintliga samt kommande andelsägare kan förvänta sig oförändrad avkastning efter en justering av innehav.

Under 2019 har fonden avkastat 4,29% vilket kan jämföras med bostadsobligationer på 0,89% och statsobligationer på 2.53%. Fondens förvaltningsstrategi har som förväntat visat sig vara robust även över tid. Sedan fondens start (juni 2017) har fonden avkastat 4,17% vilket kan jämföras med bostadsobligationer på 0,85% och statsobligationer på 2,11%.

Om du har några frågor, kontakta oss på 08-701 01 00 alternativt via fonder@captor.se