Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Informationen utgör inte investeringsrådgivning och ska inte ses som annat än en redogörelse över fondens handelsaktiviteter och innehav. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.captor.se/fonder.

Captor Fund Management (CFM) startades 2016 och är ett av Captor AB helägt bolag med samma värderingar och vision. Idén med CFM är att erbjuda effektiva fonder som väl matchar institutionella förvaltares långsiktiga mål. Fondbolaget lanserade i maj 2017 den första fonden, Captor Iris Ränta, som är helt i linje med den idén. Bolaget kommer löpande att lansera ytterligare fonder för att fortsätt bistå investerare att uppnå sina långsiktiga mål.

Hur vi arbetar

CFM arbetar med att vara nytänkande, tydliga och effektiva. Att arbeta nytänkande innebär bland annat att den befintliga fonden, och kommande har likvid på samma dag som leverans av  fondandelarna. Vilket gör att ingen investerare hamnar utan riskexponering. Fonden använder också teknik som möjliggör det för investerare att bära sin egna transaktionskostnad. Detta innebär att inga befintliga investerare kommer att påverkas av insättning eller uttag i fonden.

Genom att alla fonder kommer ha fullständig genomlysning skapar vi en tydlighet och transparens för investerare. De åtaganden som investerare har att förhålla sig till blir med genomlysningen enklare att följa.

För att säkerställa att målen uppnås utvärderar CFM dagligen den förvaltning som är outsourcad. Detta görs med robusta och tydliga metoder. CFM hanterar NAV sättningen och använder Swedbank som Transfer Agent för teckning, inlösen samt för att hantera andelsregister. Handel i fonden går alltså via Swedbank och aldrig mot fondbolaget direkt vilket ytterligare ökar säkerheten. Med det system som CFM har utvecklat kan bolaget även effektivt hantera flera fonder utan att det krävs vidare resurser.

Captor Iris Ränta 

Captor Iris Ränta är en aktivt förvaltad obligationsfond med målsättningen att realisera största möjliga andel av räntemarknadens riskpremie som ligger bortom horisonten för traditionella obligationsfonder. Genom att göra detta kan fonden matcha investerarnas långsiktiga mål. Fonden investerar kapitalet i säkerställda bostadsobligationer och obligationer utgivna eller garanterade av stater, kommuner och överstatliga organisationer. För att upprätthålla positioner mot svenska räntor med lång löptid används räntederivat. Captor Iris Ränta förvaltar idag 1 miljard kronor.

Med dagens myndighetskrav och regelkrav blir det allt mer utmanande för förvaltare att hantera sina åtaganden. Vi är övertygade att den utmaningen blir enklare med den fond Captor Fund Management har idag och även med de fonder som kommer att lanseras i framtiden