Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 

Captor firar framgångsrik treåring

Idag firar vi att det är tre år sedan vi startade Captors långräntefond Captor Iris Bond.

Sett till avkastning har det varit en lyckad första treårsperiod. Sedan start har fonden avkastat ca +13%, vilket ger en årsavkastning på ca +4%. Jämfört med andra långräntefonder i den svenska marknaden utmärker sig Iris på ett positivt sätt. Nedan graf visar fondens resultat senaste tre åren i jämförelse med statsobligationer (blå linje). Det gråa området representerar fondens närmaste konkurrenter. Grafen visar tydligt att fondens förvaltningsstrategi är något unik. Ett kvitto på detta är då fonden blev utsedd till Årets Räntefond 2019 av fondmarknaden.se.

Bilden visar fondens utveckling sedan start. Den blå linjen är statsobligationsindex och det grå området visar fondens närmaste konkurrenter.

Fondens karaktär

Fonden startades med pensionsförvaltning som målgrupp med såddinvesteringar från Försäkringsbranschens Pensionskassa, Volvo Försäkringsförening och AI Pension. Utmärkande för dessa är att de har väldigt långa pensionsåtaganden mot vilka tillgångsportföljen ska matchas. Iris är därför skapad med målsättningen att hålla en duration som är väsentligen längre än löptiden för majoriteten av svenska stats- och bostadsobligationer.

Fonden skapar den förlängda durationen genom att använda räntederivat såsom swappar och swaptioner. Iris duration är mer än den dubbla jämfört med snittet av andra långräntefonder i Sverige vilket i sin tur innebär att risken i termer av volatilitet även är i motsvarande mån högre.

Genom att låta förvaltaren jobba med hela avkastningskurvan har fonden givits möjlighet att skapa avkastning långt över vad som varit möjligt för den som endast givits gängse obligationsindex att förhålla sig till.

Fondens riskprofil och avkastningsnivå har även visats sig attrahera kunder utanför pensionskollektivet då den uppvisar attraktiva portföljegenskaper. I en klassisk balanserad portfölj, där obligationer utgör ett riskdämpande inslag genom att vanligtvis uppvisa negativ stresskorrelation med aktier, är det fördelaktigt om obligationsinslaget har en högre risknivå eftersom detta innebär att en lägre andel av portföljen behöver allokeras till obligationer för att uppnå samma effekt. Med Iris i portföljen kan man minska obligationsandelen och öka aktieandelen. Portföljen potentiella avkastning ökas då både via en högre aktieandel samt att Iris genererar en högre avkastning än obligationsfonder med kortare duration i ett längre perspektiv.

Läs mer om Iris Bond här

Stort grattis Iris!