Idag firar vi att det är drygt tre år sedan vi startade Captors gröna obligationsfond Dahlia Green Bond. Dahlia Green Bond Fund är en likvid Investment Grade Fond som klassificeras som artikel 9 (mörkgrön) enligt Disclosureförordningen. De ca 85 innehaven i Dahlia är samtliga Investment Grade  med en genomsnittlig rating omkring A- sedan start. Sett till avkastning har det varit en lyckad första treårsperiod. Sedan start har fonden avkastat ca +3,6%, vilket ger en årsavkastning på ca +1,2%. Jämfört med andra företagsobligationsfonder i den svenska marknaden utmärker sig Dahlia på ett positivt sätt och grafen nedan visar fondens resultat senaste tre åren i jämförelse med kreditobligationer (blå linje). Det gröna området representerar fondens närmaste konkurrenter.

Diversifiera genom att öppna upp mot euromarknaden

I Dahlia Green Bond arbetar vi ständigt med att bredda diversifieringen i portföljen. Genom att inte enbart begränsa oss till SEK obligationer utan även köpa obligationer i andra valutor (i dagsläget ca 40% av fondens innehav) skapar vi förutsättningar för att bygga en robust portfölj med lägre sektorkoncentration (fastigheter), bättre likviditet tack vare större EUR emissionsvolymer och framförallt bättre möjligheter att välja projekt som gör stor nytta för omställningen.

 Minska exponeringen mot fastigheter

Om man bortser från gröna emissioner från regioner och kommuner, så består den svenska gröna obligationsmarknaden till ca 75% av fastighetsbolag.  Eftersom fastighetssektorn är kapitalintensiv och räntekänslig så tenderar den att påverkas i högre grad vid oro och stress i marknaden, vilket i sin tur leder till högre kreditspreadar och en försämrad likviditet. Detta är också vad vi kunnat observera under den pågående pandemin.

Vidare så vill vi med Dahlia, för samma eller bättre kreditrisk, hellre investera i projekt med större effekt på klimatomställningen.  

Fonden har därför betydligt mindre exponering mot fastigheter, ca 25%

Inkludera omställningsbolag

För att nå Parisavtalet är det viktigt att det sker utsläppreduceringar över samtliga sektorer. Detta kräver innovativa och hållbara lösningar, speciellt i de företag som bidrar negativt till klimatförändringarna. Sedan start av fonden har strategin varit att inte exkludera fossila bränslen för att möjliggöra investeringar där vi ser långsiktiga och positiva miljöeffekter. Gröna obligationer med ramverk och transparens ger Dahlia möjligheten att finansiera projekt som främjar en hållbar omställning även i utmanande sektorer.

Transparens och uppföljning  

För att ge ansvarsfulla investerare möjlighet att följa vart sparkapitalet går publicerar vi årligen en impact rapport med genomgång av flera investeringar som gjorts samt ett urval av hållbara cases som vi tycker är extra intressanta.