Captor lanserar grön obligationsfond

Pressmeddelande 2 juli 2018

Idag lanserar Captor Fund Management en aktivt förvaltad obligationsfond som investerar i gröna obligationer. Förvaltningsstrategin baseras på ett grönt obligationsmandat som Captor har haft för en kund sedan 2016.

”Vi har mötts av ett stort intresse för vår diskretionära gröna obligationsförvaltning. Genom att starta en fond som bygger på samma förvaltningsstrategi vill vi göra insteget för nya kunder så litet som möjligt” menar Daniel Karlgren, förvaltare Captor Dahlia Green Bond.

Fonden placerar huvudsakligen i gröna obligationer men också i obligationer och andra räntebärande finansiella instrument med olika hållbarhetsteman som social bonds och sustainability bonds. Fonden genomgår även en screening för att säkerställa att fondens innehav följer internationella normer och konventioner.

Det som särskiljer fonden från andra gröna obligationsfonder är att Captor Dahlia Green Bond aktivt använder derivat för att optimera kredit-, valuta- och räntekomponenten.

”Syftet med förvaltningsmetoden är att genom effektiv förvaltning ligga rätt på ränte- och kreditkurvan och på så sätt skapa en systematisk avkastning som även är grön och hållbar.” säger Cecilia Dahlstedt Myrgård, förvaltare Captor Dahlia Green Bond.

Captor Dahlia Green Bond är Captors tredje fond och överensstämmer med Captors grundläggande filosofi om att framgångsrik förvaltning bygger på tydligt definierade mål. Fonden är utformad för institutionella investerare som är intresserade av hållbar förvaltning och som samtidigt har ett avkastningskrav på sig.

Pressmeddelande Captor Dahlia Green Bond

 

 


Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Captor Investment Management AB. De som tagit fram innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Norden. Syftet är att ge en allmän information om Captor Investment Management AB och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan båda öka och minska och det är inte säkert att hela det investerade kapitalet återfås.