Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Informationen utgör inte investeringsrådgivning och ska inte ses som annat än en redogörelse över fondens handelsaktiviteter och innehav. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.captor.se/fonder.

Captor ansluter sig till Hållbarhetsprofilen

I början av året skrev Captor under det FN-stödda initiativet PRI som är världens ledande förespråkare för ansvarsfulla investeringar. Genom att skriva under initiativet så åtar sig Captor att bland annat ta hänsyn till ESG faktorer i investeringsanalyser och placeringsbeslut men också för att verka för en större öppenhet gällande ESG frågor. Som ett steg i det långsiktiga arbetet med ansvarsfulla investeringar och i linje med PRI:s principer så ansluter Captor nu till hållbarhetsprofilen (Swesif).

Hållbarhetsprofilen är ett standardiserat informationsblad utvecklat av Swesif och beskriver en fonds inriktning vad gäller ansvarsfulla investeringar. Det är ett verktyg som hjälper fondbolag att förtydliga hållbarhetsperspektivet i fonderna samt skapar jämförbarhet mellan fonder. Under året har Hållbarhetsprofilen uppdaterats för att stämma överens med branschstandarden utformad av Fondbolagens förening. Den nya standarden uppfyller även lagkraven gällande hållbarhetsinformation för fonder som trädde i kraft vid årsskiftet.

Genom att ansluta sig till Hållbarhetsprofilen kan vi på ett enkelt och standardiserat sätt tydliggöra hållbarhetsperspektivet i samtliga fonder.

http://www.hallbarhetsprofilen.se/index.html