Captor ansluter sig till Hållbarhetsprofilen

I början av året skrev Captor under det FN-stödda initiativet PRI som är världens ledande förespråkare för ansvarsfulla investeringar. Genom att skriva under initiativet så åtar sig Captor att bland annat ta hänsyn till ESG faktorer i investeringsanalyser och placeringsbeslut men också för att verka för en större öppenhet gällande ESG frågor. Som ett steg i det långsiktiga arbetet med ansvarsfulla investeringar och i linje med PRI:s principer så ansluter Captor nu till hållbarhetsprofilen (Swesif).

Hållbarhetsprofilen är ett standardiserat informationsblad utvecklat av Swesif och beskriver en fonds inriktning vad gäller ansvarsfulla investeringar. Det är ett verktyg som hjälper fondbolag att förtydliga hållbarhetsperspektivet i fonderna samt skapar jämförbarhet mellan fonder. Under året har Hållbarhetsprofilen uppdaterats för att stämma överens med branschstandarden utformad av Fondbolagens förening. Den nya standarden uppfyller även lagkraven gällande hållbarhetsinformation för fonder som trädde i kraft vid årsskiftet.

Genom att ansluta sig till Hållbarhetsprofilen kan vi på ett enkelt och standardiserat sätt tydliggöra hållbarhetsperspektivet i samtliga fonder.

http://www.hallbarhetsprofilen.se/index.html 

 


Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Captor Investment Management AB. De som tagit fram innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Norden. Syftet är att ge en allmän information om Captor Investment Management AB och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan båda öka och minska och det är inte säkert att hela det investerade kapitalet återfås.