Detta material har tagits fram av Captor Fund Management AB enbart i informations- och marknadsföringssyfte och ska inte ensamt användas som investeringsunderlag. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. För råd om placeringar anpassade efter just dina förutsättningar är du välkommen att kontakta rådgivare på Captor.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

På Captor försöker vi alltid att skapa investeringslösningar som är bättre och nyskapande. Under 2020 blev det tydligt att såväl prisrisken som likviditetsrisken i den svenska företagsobligationsmarknaden var felprissatta. Stora delar av obligationsmarknaden frös och placerarna blev sittande inlåsta. Även på de globala marknaderna i EUR och USD så var volatiliteten hög men det gick att handla. Vi anser att, precis som investerare gör i aktiemarknaden, så bör investerare söka en bred global exponering i krediter som grundposition.   

Captor lanserar därför nu fonden Aster Global Credit som är en unik strategi med syfte att diversifiera kreditrisken i en obligationsportfölj utan valutarisk och med ränterisken koncentrerad till svenska räntor. Målet är att skapa den mest effektiva och likvida Företagsobligationsfonden på marknaden för en svensk investerare.  

Fonden är en vidareutveckling av Captors framgångsrika fond Iris Bond* och på samma sätt investeras likviditeten i svenska bostadsobligationer AAA och durationen förlängs med räntederivat till ca 10 år. I Aster Global Credit investerar fonden i Europeisk och Amerikansk Investment Grade via CDS kontrakt och uppnår en effektiv exponering mot de 250 företagen som ingår i index – samtliga Investment Grade.  ” Strategin är mycket mer effektiv än traditionella fonder som ofta är begränsade till att bara kunna handla företagsobligationer. CDS och Ränteswappar är mer likvida än obligationer i stressade marknadssituationer och genom att investera i svenska AAA bostadsobligationer undviker man höga kostnader för valutasäkringar”, säger Daniel Karlgren – kapitalförvaltningschef på Captor.  

Vi har lagt mycket arbete på att analysera hur vi på bästa sätt kan uppnå det vi söker – långsiktig hög avkastning i såväl absoluta som riskjusterade termer.  

Avkastning (se Fig 1) – Våra simulerade beräkningar visar på en klart högre avkastning än såväl globala jämförelseindex med valutasäkring som andra företagsobligationsfonder som marknadsförs i Sverige.   

Bästa möjliga likviditet – Vi säkerställer att likviditeten alltid kommer att finnas där genom att använda de mest likvida delarna på marknaden: Svenska Bostäder, Ränteswappar och CDS-index med totalt 250 underliggande namn.  

Ingen valutarisk eller utländsk ränterisk – Att investera i en traditionell internationell kreditfond innebär egentligen två beslut: vill jag äga duration i utländsk valuta och vill jag äga kreditrisken på en utländsk emittent?  Med Aster Global Credit är det endast ett kreditbeslut. Räntedurationen ligger kvar i svenska kronor.  

Hållbarhet –  Fonden är en index-konstruktion och idag är det endast ett brett index som har den bästa likviditeten. Fonden kommer allteftersom förutsättningarna tillåter att använda hållbara index. Eftersom indexet rullas varje halvår och publiceras så erbjuder Captor full transparens vad gäller innehaven i index. 

Aster Global Credit – ska utgöra en naturlig global allokering av kreditrisk. Detta innebär att ränteduration och kreditexponering kommer vara konstant och transparent och lätt att äga i en bred portfölj.  

Om Captor 

Captor – www.captor.se är en kapitalförvaltare i framkant som fokuserar på att skapa effektiva förvaltningslösningar med hänsyn tagen till investerares avkastningsmål och riskmått. Idag förvaltar Captor 5 olika fonder – 3 räntefonder och 2 aktiefonder.  

Iris Bond – vårt flaggskepp och den enda verkliga långräntefonden i Sverige med ett gediget track-record. Årets Räntefond i Sverige 2019 & 2020 av Fondmarknaden.se 

Dahlia Green Bond – investerar i gröna obligationer från såväl svenska som utländska emittenter. Strategien förvaltas sedan 2016 på samma sätt och fonden fyller tre år i juli. Eftersom samtliga lån är gröna så uppfyller fonden alla krav för en rating 9 i Disclosureförordningen.    

Scilla Global Equities – Global aktiefond med focus på bolag med låg volatilitet och med en viktad exponering baserat på marknadsvolatiliteten.  

Scilla Nordic Equities – Nordisk aktiefond med samma strategi som Globalfonden