Ansvarsfulla investeringar


På Captor strävar vi efter att upprätthålla ett långsiktigt arbete med ansvarsfulla investeringar inom vår förvaltning. Att investera ansvarsfullt innebär att ta hänsyn till miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfrågor, men också mänskliga rättigheter, arbetsmiljöfrågor och antikorruption. Som ett steg i detta har vi skrivit under FN stödda initiativet PRI och använder bland annat Sustainalytics screening verktyg. Hur vi hanterar dessa frågor kan variera beroende på respektive fonds inriktning, tillgångsslag eller kundens investeringsstrategi.

Eftersom det inte finns en etablerad definition för vad ansvarsfulla investeringar innebär eller hur det implementeras i förvaltningen får Captor ta ställning till hur det egna arbetet ska bedrivas. Det är viktigt för oss på Captor att vara transparenta och tydligt informera hur arbetet bedrivs. Captor rapporterar årligen till PRI gällande sitt arbete med ansvarsfulla investeringar samt publicerar kontinuerligt nyheter, kommentarer och viktig information. Information om Captors löpande arbete med
ansvarsfulla investeringar återfinns bland annat på hemsidan och i årsrapporterna.


Principles for responsible investment (PRI)

Som ett steg i Captors arbete med ansvarsfulla investeringar har vi under 2017 skrivit under FN-stödda initiativet PRI (Principles for Responsible Investment). PRI är världens ledande förespråkare för ansvarsfulla investeringar. Grunden för arbetet med ansvarsfulla investeringar ligger i sex principer:

1. Vi ska beakta ESG faktorer i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut
2. Vi ska vara aktiva ägare och implementera ESG faktorer i våra riktlinjer och arbete
3. Vi ska verka för större öppenhet gällande ESG frågor i de företag vi placerar i
4. Vi ska arbeta och främja att dessa principer följs i finansbranschen
5. Vi ska samarbeta för att effektivisera implementeringen av principerna
6. Vi ska rapportera om våra aktiviteter och framsteg gällande vårt arbete med att följa principerna

För mer information om PRI:s arbete se https://www.unpri.org/

 

Hållbarhetsprofilen

Hållbarhetsprofilen är ett standardiserat informationsblad utvecklat av Swesif och beskriver en fonds inriktning vad gäller ansvarsfulla investeringar. Det är ett verktyg som hjälper fondbolag att förtydliga hållbarhetsperspektivet i fonderna samt skapar jämförbarhet mellan fonder. Genom att ansluta sig till Hållbarhetsprofilen kan Captor på ett enkelt och standardiserat sätt tydliggöra hållbarhetsperspektivet i samtliga fonder.

För mer information om Swesif se http://swesif.org/ 

För att hitta samtliga fonder se http://www.hallbarhetsprofilen.se/index.html

 

Sustainalytics

Genom att använda Sustainalytics screening verktyg kan vi identifiera bolag som bryter mot internationella normer och konventioner som omfattas av bland annat FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Global Compact är 10 principer som är baserade på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio deklarationen gällande miljö samt FN:s överenskommelse om korruption.

För mer information om Sustainalytics arbete se https://www.sustainalytics.com/ 

 


Att skriva under PRI är ett steg i att höja vår ambitionsnivå inom området för ansvarsfulla investeringar”

 

Fredrik Edlund, VD Captor Investment Management