1 år med Captor Dahlia Green Bond

För ett år sedan lanserades fonden Captor Dahlia Green Bond, en aktivt förvaltad obligationsfond som investerar i gröna obligationer samt obligationer med olika hållbarhetsteman som sociala- och hållbara obligationer. Förvaltningsstrategin baseras på ett grönt diskretionärt mandat som Captor haft för en kund sedan 2016. Sedan start (2 juli 2018) har fonden avkastat 2,8% vilket kan jämföras med kreditobligationer på 1,2% och stats- och bostadsobligationer på 1,9%.

 

 

 


Ansvarsbegränsning

Detta material har tagits fram av Captor Investment Management AB enbart i informations- och marknadsföringssyfte och ska inte ensamt användas som investeringsunderlag. Innan alla investeringsbeslut rekommenderas att tar del av faktablad, informationsbroschyr(er) med fondbestämmelser samt fullständiga prospekt som finns tillgängliga på Captor.se/fonder. För råd om placeringar efter just din situation är du välkommen att kontakta rådgivare på Captor Investment Management AB. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning utanför Sverige.