Fonder


Captor Fund Management startade 2016 och är ett av Captor AB helägt bolag med samma värderingar och vision. Idén med CFM är att erbjuda effektiva fonder som väl matchar institutionella förvaltares åtaganden. Bolaget kommer löpande att lansera fonder för att fortsätta bistå investerare att uppnå sina långsiktiga mål.


Captor Iris Ränta

Iris Ränta är en aktivt förvaltad obligationsfond med målsättningen att realisera största möjliga andel av räntemarknadens riskpremie som ligger bortom horisonten för traditionella obligationsfonder. Iris Ränta använder räntederivat för att upprätthålla positioner mot svenska räntor med lång löptid. Fonden investerar kapitalet i säkerställda bostadsobligationer och obligationer utgivna eller garanterade av stater, kommuner och överstatliga organisationer.

Mer om Captor Iris Ränta

Captor Scilla Norden

Scilla Norden är en aktivt förvaltad fond som placerar i aktier på de nordiska börserna. Fonden investerar i nordiska bolag som erbjuder ett attraktivt förhållande mellan avkastning och volatilitet jämfört med den nordiska marknadens genomsnitt. Aktieurvalet sker även utifrån väl valda riktlinjer för likviditet och volatilitet. Scilla Norden tillämpar även GES-Screening för att säkerställa att fondens innehav följer internationella normer och konventioner.

Mer om Captor Scilla Norden

Captor Dahlia Green Bond

Captor Dahlia Green Bond är en aktivt förvaltad obligationsfond som investerar i så kallade gröna obligationer. Med en grön obligation avses en obligation eller andra räntebärande finansiella tillgångar där likviden används för att finansiera eller refinansiera projekt som har en positiv miljöpåverkan.

Mer om Captor Dahlia Green Bond